Кои са всички необходими документи за ипотечен кредит?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

В тази публикация ще можете спокойно да намерите изчерпателен списък с всички необходими документи за ипотечен кредит.

Етапи на оценяването на една ипотечна сделка

Всяка ипотечна сделка може формално да се раздели на две части. Първата част е обследване на кредитоспособността ви, доказване на вашата платежоспособност на базата на документите за доход. Това може да бъде копие от трудов договор или служебна бележка за размера на месечното възнаграждение за последните два, три, шест, дванадесет месеца в зависимост от банката, с която сме си избрали да работим.

Копие на лична карта, в частен случай може би и удостоверение по чл. 87 ал. 6 за липса на данъчни задължения от НАП. Това са напълно достатъчни документи за облседване на вашата кредитоспособност или казано по-простичко – за максималния размер дълг, който можем да ползваме и спокойно да платим.

Втората част от документи за ипотечен кредит, които са необходими, са за имота – за доказване на неговата адекватност и достатъчност.

Документи за имота

Достатъчността на обезпечението се доказва с пазарна оценка от независими пазарни оценители. Всяка банка работи с някакъв списък от такива. Документите, необходими за адекватност на имота, са данъчна оценка, кадастрална скица и удостоверение за липса на тежести за последните десет години – това е преклузивният срок за тежести.

Това на първо четене също са достатъчни документи за вземане на правно становище. Тук бързам да отворя една голяма скоба, че в зависимост от историята на имота необходимите документи за обследване на неговата целесъобразност или законност могат да бъдат произволен брой, но трябва да е ясно, че банката ги изисква не защото капризничи и защото не знае какво прави, а в общия случай точно обратното.

Когато банката иска да бъде сигурна, че срещу парите, които ще даде на нас, ние ще й дадем за обезпечение на това вземане имот, който е законен и чиято история е чиста.

I. Необходими документи за ипотечен кредит – кредитополучател

 1. Искане за банков кредит – попълнено и подписано (по образец на банката)
 2. Декларация за свързани лица по Закона за кредитните институции (по образец на банката)
 3. Документи, удостоверяващи доходите на кредитоискателя/ите, съдлъжника със срок не по-ранен от два месеца от датата на предоставянето им, подробно посочени в чл.28, ал.1 I от Инструкцията за предоставяне на ипотечни кредити за физически лица.
 4. Валиден документ за самоличност на кредитоискателя/ите, съдлъжника – копие от лична карта (в случай, че ще има и трето лице/а, собственик на имот, който ще бъде ипотекиран – копие от лична карта на третото/е лице/а)
 5. Удостоверение за семейно положение от Служба ЕСГРАОН към съответната община по постоянен адрес за следните лица и за съдлъжника по кредита, когато има такъв. (Удостоверението се приема със срок на валидност два месеца от датата на издаването му.)

Удостоверението за семейно положение се издава за срок 7 дни, като в някои Общини имат и бърза и експресна процедура, която е по-скъпа. В повечето общини за издаването искат бележка за заплатени местни данъци и такси (за имоти и МПС). За удостоверението има такса, която е от 5 до 10 лева в зависимост от това, дали се ползва обикновена, бърза или експресна процедура. Подаването на удостоверението и получаването може да стане лично или чрез нотариално заверено изрично пълномощно. Удостоверението за семейно положение следва да бъде издадено по чл. 14, ал.1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

За имота:

 1. При покупка на имот – Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Документи, доказващи платени по договора суми (платежни нареждания, разписки)
 2. При ремонт на имот – КСС (количествено стойностна сметка) за предстоящите ремонтни дейности, подписан от кредитоискателя.
 3. Пазарна оценка, Възлагателно писмо, подписано и с положен печат, Резюме към Пазарната Оценка и Снимков материал на имота.
 4. При рефинансиране на ипотечен кредит – Удостоверение от съответната банка за текущия дълг и Писмо ангажимент за заличаване на ипотеката.

II. Документи, необходими за изготвяне на правно становище и учредяване на обезпечение

Документи, които идентифицират кредитоискателя/ите, съдлъжника и собственика на имота.

1.Удостоверение за семейно положение от Служба ЕСГРАОН към съответната община по постоянен адрес за следните лица:

 • кредитополучателя по кредита;
 • когато кредитополучателят не е женен/омъжена за съдлъжника се изисква удостоверение за семейно положение и за съдлъжика;
 • в случай, че има и трето лице/а, собственик/ци на имот, който ще бъде ипотекиран – удостоверение за семейно положение следва да бъде представено и за него/тях;
 • в случай, че имотът, предмет на ипотека, се закупува със средства от кредита – удостоверение за семейно положение се представя и за продавача.

(Удостоверението се приема със срок на валидност два месеца от датата на издаването му.)

Удостоверението за семейно положение се издава за срок 7 дни, като в някои Общини имат и бърза и експресна процедура, която е по-скъпа. В повечето общини за издаването искат бележка за заплатени местни данъци и такси (за имоти и МПС). За удостоверението има такса, която е от 5 до 10 лева в зависимост от това, дали се ползва обикновена, бърза или експресна процедура.

Подаването на удостоверението и получаването може да стане лично или чрез нотариално заверено изрично пълномощно. Удостоверението за семейно положение следва да бъде издадено по чл. 14, ал.1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

2. Удостоверение за липса на публични задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК – за лицето, което е собственик на имота преди извършване на сделката/учредяване на ипотеката.

Удостоверението се приема със срок на валидност два месеца от датата на издаването си. Издава се от НАП по постоянен адрес на съответното лице. Няма такса. Срокът за получаване е 7 работни дни.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

III. Необходими документи относно недвижимия имот, предлаган за обезпечение

Разглеждаме случай с: Апартамент, в напълно завършена сграда. За сградата, където се намират е издадено Разрешение за ползване, респ. Удостоверение за въвеждане в експлоатация:

1. Документ за собственост, вписан в Службата по вписванията по местонахождението на имота (нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за доброволна делба, постановление за възлагане, и др.). Когато документът за собственост е констативен нотариален акт или договор за доброволна делба, се представят документи не само за последната придобита сделка, но и за предходните

2. Разрешение за ползване, респ. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищната сграда (не важи за панелни жилища).

3. Кадастрална схема от териториалното звено на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при наличие на кадастрална карта за съответния район. Приема се със срок на валидност шест месеца от датата на издаването си. Схемата се издава за три различни срока – 3 работни дни, 1 работен ден или 4 работни часа. Към молбата за скица следва да се представи и копие от документа за собственост.

4. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – в удостоверението за данъчна оценка следва да пише, че няма никакви неплатени задължения по имота и следва да е валидно към датата на сделката.

5. Удостоверение за липса на тежести върху имота за период от 10 години назад, издадено от териториалното звено на Службата по вписванията по местонахождението на имота. Не се изисква за имоти, които са били повече от 10 години собственост на лицето, притежаващо имота преди извършване на сделката/ учредяване на ипотеката.

Удостоверение за тежести – разширено

При изготвяне на становища по ипотечен кредит, предназначен за рефинансиране на задължения в друга банка, удостоверението се представя единствено ако юристът, работещ по преписката, изрично го е поискал. При наличие на имот, с дата на построяване по-късна от изискуемия 10 годишен срок (т.н. „ново строителство“) се изискват две удостоверения за тежести. Едно за земята (УПИ/парцел/поземлен имот), върху която е построен имота с десет годишен период на проверка, и едно за сградата – с период на проверка от датата на построяването й.

Удостоверението/ята се представя/т отново след учредяване на ипотеката в полза на Банката, като от него/тях следва да е видно, че вписаната по повод кредитна сделка ипотека е първа по ред, и че не са налице други вписвания относно имота, посочени в предходното изречение и предшестващи вписването на ипотеката в полза на Банката.

Обикновено се издават на два периода – до 30 юни и до 31 декември на съответната година. Данъчната оценка се вади от общината по местонахождение на имота от собственика, който представя и копие от акта си за собственост. Таксата е минимум 17 лева за имот. Срокът за издаване е 14 дни. В някои общини има и бързи (една седмица) и експресни (три дни) процедури срещу по-високи такси.

Допълнителни документи в определени случаи:

1/ Когато предмет на сделката не е била построената сграда, а земя или незавършено строителство – разрешение за ползване на сградата.

2/ В случай, че имотът е придобит преди сключване на текущия брак на лицето, притежаващо имота преди учредяване на ипотеката – акт за граждански брак.

3/ В случай че имотът не се придобива с текущия кредит и лицето, притежаващо имота преди учредяване на ипотеката е разведено – съдебно решение за развод.

4/ В случай на сключен брачен договор – брачен договор.

5/ Ако върху имота има учредено вещно право на ползване – отказ от право на ползване, извършен в писмена форма с нотариална заверка на подписа, вписан в имотния регистър по местонахождението на имота.

6/ В случай, че имотът е придобит преди сключване на брака от един от съпрузите, но е семейно жилище – Декларация съгласие на основание чл. 26 от Семейния кодекс от съпруга – несобственик

7/ Когато собственик на имота,  който се ипотекира е юридическо лице – удостоверение за липса на производство по несъстоятелност от съответния окръжен съд по седалището на търговеца

Срокът е 7 работни дни. Заплаща се такса от около 5 лева.

Казус – наследство

1/ Ако имотът е придобит по наследство – Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя

Издава се от общината по последен адрес на починалия за срок от 7 работни дни. В някои общини има и бърза и експресна процедура при по-висока такса. За удостоверението има такса, която е от 5 до 10 лева в зависимост от това, дали се дали се ползва обикновена, бърза или експресна процедура.

2/ В случаи, когато е имало смяна на улица, блок или квартал – удостоверение за идентичност на административен адрес, издадено от Общинската администрация по неговото местонахождение. Издава се от Общинска служба, отдел Териториално и селищно устройство или Архитектура. Срокът е 7, 5 или 2 работни дни.

При особени случаи, когато има необходимост за изясняване на собствеността върху определен имот, банката си запазва правото да поиска допълнителни документи.

Оферта за жилищен кредит?

ФинСити ще ви помогне да получите най-добрите оферти от правилните за вас банки, за да можете да направите своя информиран и аргументиран избор!