Общи условия

за кредитно посредничество и ползване на услугите

на „ФИНСИТИ“ ООД, ЕИК 203835477, предоставяни чрез официалната Интернет страница на дружеството: https://fincity.bg

 

I. Общи разпоредби

Чл.1. Настоящите Общи условия определят реда за ползване на услугите на „ФИНСИТИ“ ООД, предоставяни чрез официалната му интернет страница https://fincity.bg (по-нататък за кратко fincity.bg), с цел съдействие и посредничество на потребители при кандидатстване за банков кредит.
Чл.2. (1) Дружеството „ФИНСИТИ“ ООД е вписано в Регистъра на БНБ за кредитните посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) с рег. № BCI00006.
(2) Дружеството „ФИНСИТИ“ ООД е вписано като администратор на лични данни с рег. № 415649
(3) Услугите на „ФИНСИТИ“ ООД, предоставяни чрез fincity.bg са „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.
Чл.3. (1) Със зареждането на fincity.bg, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на fincity.bg, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, като се задължавате да ги спазвате.
(2) Собственикът на fincity.bg си запазва правото да променя настоящите Общи условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация на интернет страницата на „ФИНСИТИ“ ООД: https://fincity.bg. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на fincity.bg.
Чл.4. Изключителен собственик на fincity.bg е търговското дружество „ФИНСИТИ“ ООД, ЕИК 203835477, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 46 А, представлявано от управителя Иво Методиев Димитров, с когото можете да се свържете на електронен адрес idimitrov@fincity.bg

II. Сигнали, жалби, възражения

Чл.5. (1) В случай, че забележите нередност или правата Ви бъдат нарушени, можете да се свържете с „ФИНСИТИ“ ООД и да подадете сигнал, жалба или възражение за констатираната нередност или допуснато нарушение:
1. Те следва да бъдат изготвени в писмен вид и да се изпратят в офиса на „ФИНСИТИ“ ООД на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 25, ет. 1 или на следния електронен адрес: office@fincity.bg
2. Сигналите, жалбите или възражения трябва да съдържат следната минимално изискуема информация: идентифициране на подателя, в т.ч. три имена, подпис, пощенски и/или електронен адрес и телефон за кореспонденция; описание на същността на възражението и на желаното от клиента решение.
3. „ФИНСИТИ“ ООД поддържа регистър на получените сигнали, жалби и възражения, както и електронни досиета за тях за срок от 5 години от получаването им.
4. В 30-дневен срок от получаването им „ФИНСИТИ“ ООД разглежда по същество възникналия казус и се произнася относно основателността му, като уведомява писмено клиента за взетото решение, включващо и предложение за конкретни мерки.
5. Уведомяването на клиента се осъществява по реда на параграф 1 в 7 дневен срок от вземане на решението.
6. В случай че „ФИНСИТИ“ ООД прецени, че разрешаването на възникналия казус не е в неговите компетенции или в случай на неудовлетвореност на потребителя от взетото решение, се прилага чл. 5, ал. 2 от настоящите Общи условия.
(2) Отделно от възможността по ал. 1, разполагате и със следните възможности:
1. В случай, че бъде допуснато нарушение във връзка с личните Ви данни, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете сигнал или жалба на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg;
2. В случай, че законните Ви права на потребител бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете сигнал или жалба на нейния официален електронен адрес www.kzp.bg;
3. В случай, че бъде допуснато нарушение при осъществяване на кредитното посредничество, освен по реда на предходната алинея, имате право да се обърнете за съдействие към Българската народна банка (БНБ), като подадете сигнал или жалба на нейния официален електронен адрес www.bnb.bg;
(3) Отделно от възможностите по предходните алинеи, винаги разполагате и с възможност да потърсите удовлетворение на правата Ви от компетентния български съд.

III. Структура на fincity.bg

Чл.6. Fincity.bgпредставлява електронна база данни с интерфейс за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители, кредитни консултанти и търговски банки, с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банкови кредити.
Чл.7. Всички данни във fincity.bg са надеждно защитени посредством съвременни технически и организационни мерки с цел гарантиране тяхната неприкосновеност и използването им само за нуждите на кандидатстването за отпускане на банкови кредити. fincity.bg предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи.
Чл.8. Всяко действие в системата на fincity.bg представлява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което потребителят, кредитният посредник или съответната търговска банка могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.

IV. Понятия и ограничения

Чл.9. (1) „Потребител“ на fincity.bg е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на fincity.bg с цел получаване на съдействие и посредничество при търсене или кандидатстване за отпускането на банков кредит, в т.ч. като си сътрудничи с кредитен консултант към fincity.bg за постигане на тази цел.
(2) „Кредитен консултант“ към fincity.bg е всеки регистриран след сключването на договор с „ФИНСИТИ“ ООД експерт в областта на банковото и кредитното дело, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на fincity.bg при търсене и кандидатстване за отпускане на банкови кредити. Кредитните консултанти при fincity.bg не предоставят съвети по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ЗКНИП относно конкретни договори за кредит, а единствено предоставят информация за наличието на различни кредитни продукти и услуги.
(3) „Кредитен калкулатор“ на fincity.bg е софтуер за изчисляване на приблизителните параметри на търсения от потребителя кредитен продукт, съобразно комплекс от параметри и обявените условия на съответните търговски банки. Последните запазват правото си да променят условията си, съгласно своята кредитна политика.
(4) „Банка“ за нуждите на fincity.bg е всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на Република България, съгласно относимото законодателство, и която на основание сключен договор с „ФИНСИТИ“ ООД е приела да отпуска банкови кредити при посредничеството на дружеството, включително чрез fincity.bg, съгласно своята кредитна политика и относимото законодателство. При поискване всеки потребител може да отправи запитване и да получи актуална информация за банките, с които „ФИНСИТИ“ ООД работи и има сключен договор към съответния момент.
(5) „Случайно събитие“ във връзка с Раздел VIII „Ограничаване на отговорността“ е непредвидено към момента на приемане на настоящите Общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на Общите условия обективно невъзможно.
Чл.10. Нито fincity.bg, нито кредитните консултанти към „ФИНСИТИ“ ООД се явяват страна в отношенията между потребителите и избраните от тях банки. Отпускането на кредит или получаването на отказ от съответната банка е въпрос на търговската политика на банката и съответствието между статуса на конкретния потребител с изискванията на банката за отпускане на кредита, за който потребителят кандидатства.

V. Потребител на fincity.bg

Чл.11. (1) Потребителят има право да се свърже с кредитен консултант към fincity.bg и да потърси от него експертна информация за възможностите да му бъде отпуснат банков кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит.
(2) Отношенията между потребителя и „ФИНСИТИ“ ООД чрез fincity.bg се уреждат съгласно настоящите Общи условия и/или в договор за съдействие, сключен индивидуално между страните и определящ параметрите на търсения от потребителя кредит и дължимото от двете страни съдействие във връзка с постъпките им за отпускане на искания кредит.
Чл.12. (1) Потребителят е длъжен при търсене на предварителни оферти и/или при кандидатстване за банков кредит чрез fincity.bg да предостави цялостна и вярна информация, в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, доходи, кредитен статус и други, а при необходимост и копия от относими документи, и да уведоми незабавно в случай на промяна в някое от посочените обстоятелства.
(2) Потребителят предоставя доброволно личните си данни като подаде онлайн заявка, попълни информационен талон по образец на дружеството, или като се свърже с кредитен консултант за търсенето на предварителни оферти и/или за кандидатстването за отпускане на банков кредит и се съгласява изрично същите да бъдат обработвани от fincity.bg и предоставени на съответните банки (кредитори) за заявените от него нужди.
(3) При изпълнение на задълженията си по горните алинеи, потребителят има следните права:
1. да получи ясна и разбираема информация, относно обработването на данните;
2. да даде изричното си съгласие за обработване на данните преди началото на обработването;
3. да прегледа отнасящите се до него данни, които „ФИНСИТИ“ ООД съхранява;
4. да изиска отстраняването на неточности в данните;
5. да изиска блокиране по-нататъшното използване на данните;
6. да изиска пренос на данните към посочени от него трети страни;
7. да възрази срещу незаконосъобразно използване на данните;
8. да подаде жалба срещу неправилно обработване на данните;
9. да оттегли съгласието си по т. 2 без излишни затруднения или последствия;
10. да изиска необратимо заличаване на данните, обработвани от „ФИНСИТИ“ ООД.
(4) Информацията и изричното съгласие по ал. 3, т. 1 и т. 2 се предоставят отделно от останалата информация и действия, по недвусмислен, конкретен и лесно разбираем начин, в ясни декларации, преди потребителят да започне да предоставя лични данни или непосредствено преди да ги изпрати/предостави за обработване.
(5) Когато преносът по ал. 3, т. 6 се осъществява по електронен път, „ФИНСИТИ“ ООД прилага машинно четим и технологично неутрален стандарт, чието използване не е зависимо от несвободни технологии.
(6) При постъпване на сигнал, жалба или възражение по ал. 3, т. 7 или т. 8, „ФИНСИТИ“ ООД разглежда случая обективно, без необосновано забавяне и без създаването на ненужни затруднения, и излиза със справедливо решение за защита правата на потребителя.
(7) Необратимото заличаване по ал. 3, т. 10 следва да създаде технологични гаранции за последваща невъзможност данните или съществени части от тях да бъдат възстановени и обработвани отново.
Чл.13. Потребителят има право да получи компетентно съдействие и посредничество от кредитния консултант към fincity.bg при търсенето на предварителни оферти и/или кандидатстване за отпускане на банков кредит, съгласно настоящите Общи условия и/или индивидуално сключения договор за съдействие и на база предоставената от потребителя информация и копия от документи.

VI. Кредитен консултант към fincity.bg

Чл.14. Кредитният консултант не дължи никакво съдействие на потребителя извън настоящите Общи условия или индивидуално сключения помежду им договор за съдействие, определящ параметрите на търсения от потребителя кредит и дължимото от двете страни съдействие във връзка с постъпките им за получаване на предварителни оферти и/или отпускане на искания кредит.
Чл.15. Кредитният консултант може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с търсенето на подходящ банков кредит, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
Чл.16. (1) Кредитният консултант се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с търсенето от него на подходящ банков кредит, на база предоставената от потребителя информация и копия от документи, като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за потребителя начин, всички условия и обстоятелства около потенциално подходящите банкови кредити.
(2) Кредитният консултант към fincity.bg не предоставя съвети относно конкретни договори за кредит и не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банков кредит. Отговорността на кредитния консултант се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество, доколкото отпускането на търсения кредит зависи от статуса на потребителя и от кредитната политика на съответната банка.
Чл.17. Кредитният консултант се задължава да съхранява като професионална тайна личните данни на потребителя и предоставената от него информация и копия от документи, и да ги използва само за търсенето на подходящ за потребителя банков кредит. При промяна на обстоятелствата или при откриване на опит за представяне на неверни данни и/или документи от страна на потребителя, кредитният консултант следва незабавно да уведоми банката, а в предвидените от закона случаи – и компетентните правоохранителни органи.

VII. Права и отговорности

Чл.18. Цялото публично достъпно съдържание на fincity.bg се предоставя за свободно ползване при условията на Creative Commons (CC-BY-SA 3.0) , със задължение ползвателят изрично да цитира източника, да не ограничава предоставената свобода и да не създава заблуждаващо впечатление, че е подкрепян от fincity.bg по какъвто и да било начин.
Чл.19. Цялото съдържание на fincity.bg, което не е публично достъпно, представлява фирмена тайна на „ФИНСИТИ“ ООД и не може да бъде използвано или разгласявано по какъвто и да било начин без изрично предварително писмено разрешение на собственика.
Чл.20. (1) Предоставянето на услуги от fincity.bg не включва осигуряването на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване и Internet-свързаност между потребителите, fincity.bg и съответните търговски банки, които поемат цялата отговорност за своето техническо обезпечаване.
(2) Екипът на fincity.bg се задължава в случай на технически срив да положи всички разумни усилия за запазване данните на потребителите, като осигури възстановяване функционалността на системата във възможно най-кратки срокове.
Чл.21. (1) Екипът на fincity.bg си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на fincity.bg, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на fincity.bg с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
(2) Екипът на fincity.bg си запазва правото да поставя рекламни материали в системите на fincity.bg по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на чужди рекламни материали, доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.
Чл.22. Екипът на fincity.bg си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системите на fincity.bg, и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания, без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.
Чл.23. Потребителите и кредитните консултанти носят отговорност в случай на използване по какъвто и да било начин на незаконно съдържание, в това число – програмни продукти, предназначени или от естеството да прекъснат, затруднят, нарушат или ограничат нормалното функционирането на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или Internet-свързаност, или да способстват за осъществяването на неоторизиран достъп до чужди данни във fincity.bg или до софтуерното осигуряване на самата система.

VIII. Ограничаване на отговорността

Чл.24. (1) Екипът на fincity.bg предлага своите услуги „във вида, в който са“ и ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи.
(2) Екипът на fincity.bg не отговаря при не представяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика.
(3) Екипът на fincity.bg не носи отговорност за допуснати технически грешки при отразяване параметрите и условията по предлагани от банките кредитни продукти или за допуснати грешки при кандидатстване за кредит, които са отразени в документацията за кандидатстване, били са представени на потребителя за одобрение и потребителят ги е одобрил.
(4) Екипът на fincity.bg не носи отговорност за каквито и да било смущения, технически проблеми или неоторизирано изтичане на поверителна информация при ползването на fincity.bg, настъпили от експлоатираното компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или Internet-свързаност на потребителя, на кредитния консултант или на съответната търговска банка, или от незаконни действия на трети страни.
(5) Екипът на fincity.bg не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини или не предоставена услуга при обстоятелства извън неговия контрол – случайно събитие, явяващо се непреодолима сила, в т.ч. но не само: проблем в глобалната Internet-мрежа, техническа повреда, неоторизиран пробив в системите на fincity.bg и други.

IX. Плащания към Fincity.bg

Чл.25. (1) Екипът на fincity.bg получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между „ФИНСИТИ“ ООД и съответната търговска банка. Потребителят има право да получи информация за приложимата комисиона по конкретна кредитна сделка от банката кредитор в стандартизиран европейски формуляр (Приложение № 2 от ЗКНИП).
(2) Потребителят-кредитополучател не следва да плаща възнаграждение на fincity.bg за предоставената му информация и/ли съдействие, освен в случаите, изрично предвидени в индивидуален писмен договор, сключен между потребителя и „ФИНСИТИ“ ООД.
(3) Потребителят има право при поискване да получи информация за разликите в размера на дължимите от различните кредитори комисиони.
Чл.26. (1) Потребителят следва да преведе на избраната от него банка в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи – преди искането му за отпускане на кредит да бъде изпратено на банката за разглеждане.
(2) Дължимите към съответната банка такси и разноски съгласно предходния текст не са комисионно възнаграждение към fincity.bg и не са плащане за получаването на положителен отговор от страна на банката-кредитодател.
Чл.27. (1) Потребител, който се е обърнал за съдействие към „ФИНСИТИ“ ООД (след подаване на онлайн заявка или попълване и подписване на информационен талон по образец на дружеството) за предоговаряне на съществуващ ипотечен кредит в банката, в която е първоначално отпуснат и не желае, или не съществува възможност за рефинансирането му в други банки, а използва услугите на „ФИНСИТИ“ ООД за набавянето на конкурентни оферти с цел намаляване на кредитната си тежест в дългосрочен период, дължи заплащане на възнаграждение на „ФИНСИТИ“ ООД, което е в размер на 300 лв. (триста лева) без ДДС за цялостното съдействие. Съдействието включва предоставянето от „ФИНСИТИ“ ООД на потребителя на до 6 броя оферти, съобразени с желанията на потребителя, 6 броя консултации, анализ на съществуващия продукт, анализ на съществуващите договори, изготвяне на профил на клиента, договаряне на конкурентни оферти, от които да е видно, че „ФИНСИТИ“ ООД е кредитен посредник и договорената оферта е с по-ниски лихвени нива на годишна база от тези по съществуващия кредит на потребителя. Заплащането става, след като са предоставени офертите на клиента (в офис, на мейл, по поща) и след издадена фактура с основание „Съдействие за предоговаряне на съществуващ ипотечен кредит“.
(2) Потребител, който се е обърнал за съдействие към „ФИНСИТИ“ ООД, във връзка с извършване на подготвителни или пред договорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, по отношение на кредитор, с когото кредитният посредник не е в договорни отношения, потребителят заплаща на кредитния посредник възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС за цялостното съдействие. Заплащането става, след като са предоставени исканите услуги на потребителя (в офис, на мейл, по поща) и след издадена фактура.

X. Допълнителни разпоредби

Чл.28. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение (споразумение) – от компетентния български съд, съгласно относимото българско законодателство.
Чл.29. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната Интернет страница на „ФИНСИТИ“ ООД : fincity.bg