Общи условия

 

за кредитно посредничество и ползване на системата на „ФинСити“ ООД

 

Общи разпоредби
 1. Настоящите Общи условия определят реда за ползване на услугите на „ФинСити“ ООД с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за банков кредит, както и взаимоотношенията между кредитния посредник, потребителя и банки. “ФинСити“ ООД е необвързан кредитен посредник, който предоставя независими съвети и предлага безплатна кредитна консултация за получаване на нов кредит или рефинансиране, която включва:
 • оценка на възможността за кредит – първоначална оценка на доходите и предлаганото обезпечение от потребителя в съпоставка с желаната от него сума
 • предоставяне на информация относно възможния процент на финансиране;
 • разяснения на потребителя относно предлагания договор за кредит и всяка допълнителна услуга, свързана с договора за кредит, позволяващи му да прецени доколко предлаганият кредит или допълнителна услуга съответства на неговите потребности и финансово състояние;
 • разяснява преддоговорната информация, основните характеристики на предлаганите кредити и допълнителни услуги, специфичните последици, които предлаганите кредити и допълнителните услуги може да имат за потребителя, включително последиците в случай на просрочени плащания от потребителя; при обвързването с допълнителни услуги-дали договорът за кредит или допълнителните услуги могат да бъдат прекратени самостоятелно и последиците от прекратяването за потребителя;
 • предоставяне на информация относно необходимите документи – предоставяне на списък за потребителя;
 • избор на банка и входиране на кредита;
 1. „ФинСити“ ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Христо Ботев 46А и е представлявано от Управител Иво Методиев Димитров, с който можете да се свържете на електронен адрес idimitrov@fincity.bg.
 2. „ФинСити“ ООД е регистриран кредитен посредник в съответствие с нормативната уредба на РБългария, при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Регистриран в регистъра на БНБ с рег. номер BCI00006 и заповед за вписване БНБ-20175/10.02.2017г.:http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm.
 3. „ФинСити“ ООД има право да посредничи за продукти и услуги предлагани от всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на страната съгласно банковото законодателство и която на база подписан договор с „ФинСити“ ООД е приела да отпуска банкови кредити при посредничество, съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.
 4. Електронната страница на „ФинСити“ ООД предлага услуги, които попадат под дефиницията „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.
 5. Със зареждането на fincity.bg, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на електронната страница, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.
 6. Собственикът на „ФинСити“ OOД си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в електронната страницата. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на услугите на „ФинСити“ ООД.
 7. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес.
Организация на работа с „ФинСити“ ООД

9. В електронната страница на „ФинСити“ ООД има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители, кредитни посредници и търговски банки – с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банкови кредити.

10. Всички данни подадени на електронната страница „ФинСити“ ООД са надеждно защитени. Използват се само за нуждите на кандидатстването за отпускане на банкови кредити. „ФинСити“ ООД предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи.

11. Всяко действие в електронната страница на „ФинСити“ ООД представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което потребителят, кредитният посредник или съответната търговска банка могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.

12. „Кредитен калкулатор“ на електронната страница www.fincity.bg/beta изчислява приблизителни параметри на търсения от потребителя кредитен продукт.

13. Нито „ФинСити“ OOД, нито служителите „ФинСити“ ООД се явяват страна в отношенията между потребителите и избраната от тях банка. Отпускането на кредит или получаването на отказ от банката е въпрос на търговската политика на банката и съответствие между статуса на потребителя с изискванията за отпускане на кредита, за който потребителят кандидатства.

Потребител на „ФинСити“ ООД
 1. „Потребител“ на услугите на „ФинСити“ ООД е всяко физическо или юридическо лице, което си сътрудничи с избран от него служител към „ФинСити“ ООД с цел получаването на съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит.
 2. Потребителят има право да се свърже с избран от него служител към „ФинСити“ ООД и да потърси от него експертно становище за възможностите да му бъде отпуснат банков кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит.
 3. При кандидатстване за кредит потребителят трябва да предостави цялостна и вярна информация на служителя – в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, доходи, кредитен статус, копия от необходими документи и други.
 4. Потребителят декларира, че предоставя доброволно личните си данни на кредитния посредник или негов служител за нуждите на кандидатстването за отпускане на банков кредит, като приема същите да бъдат въведени в системата на „ФинСити“ ООД, обработени за нуждите на кандидатстването и предоставени на съответните банки-кредитодатели. В случай на нарушения, свързани с личните данни на потребителя, същият може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес cpdp.bg
Служители към „ФинСити“ ООД
 1. „Служител“ към „ФинСити“ ООД е всеки регистриран след сключването на договор със „ФинСити“ ООД експерт в областта на банковото и кредитното дело, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на „ФинСити“ ООД при кандидатстване за отпускане на банкови кредити.
 2. Служителят може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
 3. Служителят се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит на база предоставената от потребителя информация и копия от документи – като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за потребителя начин, всички условия и обстоятелства около банковия кредит, за който потребителят кандидатства.
 4. Служителят към „ФинСити“ ООД не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банков кредит. Отговорността на служителя се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество.
 5. За идентифицирането на служител на „ФинСити“ ООД, може да се обадите на 0882627461 или office@fincity.bg.
Права и отговорности
 1. Екипът на „ФинСити“ ООД си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на fincity.bg  цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
 2. Екипът на „ФинСити“ ООД си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и данни предоставени на кредитните консултанти за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.
 3. Екипът на „ФинСити“ ООД си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.
 4. Екипът на „ФинСити“ ООД ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи. Екипът на „ФинСити“ ООД не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика. Когато кредиторът не може да извърши оценка на кредитоспособността поради непредоставяне на информация от потребителя или ако необходимата проверка на информацията не може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен.
Плащания към „Финсити“ ООД
 1. Екипът на „ФинСити“ ООД получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между „ФинСити“ ООД и съответната търговска банка. Потребителят-кредитополучател не следва да плаща каквото и да било на кредитния консултант на „ФинСити“ ООД за предоставената му информация и/или съдействие. Потребителя има право при поискване да получи информация за разликите в размера на дължимите от различните кредитори комисиони на кредитния посредник по предлаганите договори за кредит.
 2. Потребителят следва да преведе на избраната от него банка в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи.
Защита на личните данни
 1. „ФинСити“ ООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни с регистрационен  и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените ни лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „ФинСити“ ООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от „Финсити“ ООД с изискуемото ниво на сигурност.
 2. Попълвайки данните във всяка една форма, при контакт по e-mail, телефон или други начини на комуникация, потребителите на сайта се съгласяват „ФинСити“ ООД да използва въведената информация за статистически и социологически проучвания и анализи.
 3. Попълвайки данните в сайта, потребителите на сайта се съгласяват да получават информация на електронната поща, свързана с кредитния им рейтинг, както и актуална информация за промоции и оферти, съобразени с въведените от потребителите данни.
 4. Попълвайки данните в сайта, потребителите се съгласяват служител на „ФинСити“ ООД да се свърже с тях на предоставените данни за контакт в заявлението.
 5. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „ФинСити“ ООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на изисквания на закона.
 6. Попълвайки данните си в сайта fincity.bg/beta, потребителите се съгласяват те да бъдат споделяни с финансовите институции с цел получаване на оферти за кредитни продукти и сертификати за предварително одобрение.
 7. Потребителите на сайта може да поискат във всеки един момент преглеждане и заличаване на техните данни от базите данни на сайта, като се свържат с „ФинСити“ OOД чрез секцията за контакти на сайта fincity.bg/beta
Начин за подаване на жалби
 1. Жалба, по смисъла на Общите условия на „ФинСити“ OOД, е всяко писмено изразяване на неудовлетворение, предложение или забележка на клиент относно качеството на предоставяните услуги, свързани с предоставянето на услуги по кредитно посредничество.
 2. Ако желаете да подадате жалба или сте недоволни от предоставенената от Финсити“ OOД услуга, може да ни уведомите по следния начин:
  • Сигнали, оплаквания и препоръка можете да подадате задължително след идентификация/ три мена, телефон, електронна поща адрес за кореспонденция / в писмен вид. Можете да споделите в свободен текст Вашия проблем на електронна поща help@fincity.bg, или в офиса на бул. Христо Ботев № 46А срещу входящ номер.
  • Времето за отговор зависи от сложността на проблема и необходимата проверка като спазваме законоустановения срок за отговор 30 дни.
  • Когато решението на кредитния посредник в рамките на вътрешната процедура не Ви удовотлеворява, можете да се свържете също с Комисията за защита на потребителите като законодателен орган, по начин, посочен в т.8 от настоящите Общи условия.
Собственик и оператор на сайта
 1. Съдържанието на сайта се разработва и поддържа от екип, организиран от „ФинСити“ OOД.
 2. Сайтът има изцяло информационен характер и по никакъв начин не ангажира клиентите и регистрираните потребители с банкови и кредитни институции.

41.„ФинСити“ OOД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

 1. Информацията за финансовите продукти и услуги на сайта е от официални източници на кредитните институции: интернет страници, рекламни материали, официални изявления. „Финсити България“ АД не носи отговорност за верността, свободния достъп до тази информация, както и за неточности и пропуски в съдържанието.
Допълнителни разпоредби
 1. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение – от българския съд съгласно относимото българско законодателство.
 2. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната електронна страница на www.fincity.bg/beta. Последна актуализация на Общите условия е направена на 11.03.2018 г.

Внимание: Клиент на „ФинСити“ ООД за посредничество при отпускане нов ипотечен кредит е само този, който е попълнил информационен талон и е приел Общите условия, при които „ФинСити“ ООД предоставя услугата за съдействие и кредитно посредничество за отпускане на нов кредит или рефинасиране и начина за подаване на жалби и има сключен договор за кредитно посредничество с фирмата.

Клиент, който се е обърнал за съдействие към „ФинСити“ ООД след подписване на информационен талон за предоговаряне на СЪЩЕСТВУВАЩ ИПОТЕЧЕН кредит в банката, в която е първоначално отпуснат и не желае, или не съществува възможност за рефинансирането му в други банки, а използва консултантските услуги на „ФинСити“ ООД за набавянето на конкурентни оферти с цел намаляване на кредитната си тежест в дългосрочен период, заплаща минимална сума според действащата тарифа /триста лева/ за цялостното съдействие. Съдействието включва неограничен брой оферти съобразени с желанията на потребителя, неограничени консултации, анализ на съществуващия продукт, анализ на съществуващите договори, изготвяне на профил на клиента, договаряне на конкурентни оферти, от които да е видно, че „ФинСити“ ООД е кредитен посредник и договорената оферта е с минимум 1% по ниски лихвени нива на годишна база от съществуващите в момента. Заплащането става, след като са предоставени офертите на клиента /в офиса, на мейл, по поща/ и след издадена фактура с основание „Съдействие за предоговаряне на СЪЩЕСТВУВАЩ ипотечен кредит“.

Клиент, който се е обърнал за съдействие към „ФинСити“ ООД, във връзка с извършване на подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, по отношение на кредитор, с когото кредитният посредник не е в договорни отношения, потребителят заплаща на кредитния посредник  минимална сума според действащата тарифа /петстотин лева/ за цялостното съдействие. Заплащането става, след като са предоставени исканите услуги на клиента/ в офиса, на мейл, по поща/ и след издадена фактура.