Данъчна оценка нa имот – какво трябва да знаете?

Предстои Ви да продавате имот? Тогава със сигурност знаете, че един от документите, без които не можете да минете в никакъв случай, е удостоверението за извършена данъчна оценка на имот. Всъщност то съпътства не само продажбата, но и всяка едно правно действие с недвижим имот. Абсолютно задължително е и може би е първият документ, с чиято подготовка трябва да се заемете. Затова и в тази статия ще се опитаме да ви помогнем и да обясним как става това.

Кога ни трябва данъчна оценка на имот?

Както вече споменахме това е един от задължителните документи, без които не може да бъде изповядана и вписана нито една сделка с недвижим имот. За сделки като покупко-продажба, дарение, учредяване на ипотека, включително и рефинансиране на кредит е нужно Удостоверение за данъчна оценка на имот по чл. 264, ал. 1 от ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

За съжаление, това е и документът, който създава доста главоболия на собствениците. Причините са няколко. От незнание на продавача за задължителните реквизити на този документ и пропуски в деклариранито на промяна на данни, до изключително честите технически грешки допускани от служителите, издаващи данъчните оценки.

В резултат на това – честа практика е за един документ собственикът на имота да се разхожда няколко пъти. Това е определено е излишна загуба на време и нерви. Още по-неприятни са случаите, когато е нужно спешното набавяне на въпросната данъчна оценка на имот, а това, поради неподготвеността и незнанието на продавача, се оказва невъзможно.

Защо е необходима?

Нека си представим хипотетично, че имате задължения към хазната, свързани с имота. Докато не ги платите, не може да се разпореждате с него. Респективно не може да получите кредит, за да го ипотекирате. Елементарен, но въпреки това изключително ефикасен метод за събиране на данъци.

Самото удостоверение се издава от съответната данъчна служба към общината – по местонахождение на имота. Възможно е да ви бъде издадено удостоверение за данъчна оценка и без да сте заплатили дължимите данъци и такси към държавата или общината. Това е възможно само в случай, че подпишете декларация по чл. 264, ал. 4 ДОПК, в която да декларирате наличието на тези задължения. Също така е необходимо и съгласието на купувача на недвижимия имот да прехвърли част от сумата по договора за продажба, съответстваща на публичните ви задължения до момента на сключване на сделката, по съответната сметка в държавния или общинския бюджет.

Какво ще ви е необходимо, за да получите този документ?

Трябва да попълните молба по образец за удостоверение за данъчна оценка на имот. На място трябва да донесете оригинал на документа за собственост (само за проверка) и ще трябва да приложите негово копие. В случай, че сте получили имота по наследство, необходимо ви е и удостоверение за наследници. 

Вижте повече информация на нашия YouTube канал!

От кого може да бъде получен документа?

Всяко заинтересовано лице може да подаде молба за данъчна оценка, но само собственик или упълномощено лице може да получи готовия документ. Важно е да вмъкнем, че при съсобствен имот е достатъчен само един от собствениците. В този случай той ще получи документа вместо всички.

За какъв срок ще получите данъчна оценка и колко ще ви струва?

Стандартният срок за изготвяне на удостоверението е в порядъка на две седмици и започва да тече от датата на подаване на заявлението. В Столична община за този срок ще трябва да заплатите 17 лева. Може да заявите бърза поръчка за пет работни дни, която ще ви струва 17 лева, такава за три работни дни, която е в размер на 25 лева и експресна поръчка, която е в рамките на един ден и ще ви струва 34 лева.

Валидност на данъчната оценка

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година, удостоверението е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Като съвет към вас можем да кажем, че ако очаквате да прехвърлите имота през първото полугодие, не е нуждо да сте платили данъците за имота за цялата година.

За какво да внимавате?

На първо място е хубаво да се уверите, че данъците на имота са платени! Проверете вече издаденото удостоверение за грешки. Трябва да получите два екземпляра, които са нужни за изповядването на сделката от нотариуса. Първият екземпляр е нужен за него, а вторият екземпляр е предвиден за Агенцията по вписванията. Често момент, който се пропуска, е дали имотът е деклариран в данъчната служба от последния му собственик.

Ще ви трябва ипотечен кредит?

ФинСити може да ви помогне!