Агенция по геодезия картография и кадастър – какво трябва да знаете за нея?

Държавни институции много – няма две мнения по въпроса. В тази статия ще обърнем малко повече внимание на така наречената “Агенция по геодезия картография и кадастър“. Освен малко обща информация ще споделим и кога се “сблъскваме” с нея и какво е важно да знаем, когато това се случи.  

Основни функции държавната Агенция по Геодезия Картография и Кадастър

Съгласно информацията на самия сайт на агенцията функциите й са разпределени според Закона за кадастъра и имотния регистър като:

 • създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна;
 • разработване на проекти на законови и подзаконови нормативни актове в областта на кадастъра и геодезията, както и програми, и концепции за развитие на дейността;
 • осъществяване на дейността по кадастъра координирано с дейностите по имотния регистър, ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти;
 • извършване на административно – техническо обслужване на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация;
 • поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд;
 • водене на регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография.

  И съгласно Закона за геодезията и картографията:

 • създаване и поддържане на държавните топографски карти в мащаби 1 : 5000 и 1 : 10 000 за територията на страната;
 • поддържане на държавната нивелачна мрежа и на мрежата от мареографни станции;
 • поддържане на геодезическите мрежи с местно предназначение;
 • създаване и поддържане на топографски бази данни и на геоинформационната система;
 • осъществяване на техническата дейност по установяването на географските имена в Република България, водене на регистъра им, създаване и поддържане на база данни и информационна система за тях;
 • осъществяване на взаимодействие и сътрудничество с държавни органи, както и с други организации в страната и в чужбина.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

Начин и форма на заявяване, цени и получаване на документа

Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на ГИШЕ.

Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител чрез  уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на ГИШЕ. При заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК – не е необходимо предварително попълнено заявление.

При заявяване на услугата по електронен път са възможни два начина:
– БЕЗ електронен подпис, като крайният резултат може да бъде получен единствено на гише.
– С електронен подпис – ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил. Електронен адрес, на който се предоставя услугата: https://kais.cadastre.bg Електронен адрес за предложения: acad@cadastre.bg

Необходими документи:

 1. Заявление;
 2. Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес (удостоверение за наследници; съдебно решение; документ, предоставящ право на управление или др.);
 3. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
 4. Копие от скица за имота от архивен кадастрален и/или регулационен план (при наличие);
 5. Документ за платена такса.

Форма и начин на предоставяне

Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Издава се скица на поземлен имот или сграда, която се предава на служител от приемната. Скицата се предава на потребителя на услугата по избрания в заявлението начин, като това се отбелязва в регистъра за справки и услуги. 

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 20 лв.
 • За бърза услуга 40 лв.
 • В случай, че скицата се издава само като електронен документ в PDF формат, то таксите са 14.00 лева и 28.00 лева за обикновена и бърза услуга, съответно.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

1. На гише в административно звено за обслужване в брой.
2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта.
3. По банков път.
4. По електронен път.

Обобщение

Когато говорим за въздесъщата Агенция по геодезия картография и кадастър, трябва да отбележим, че миналата година преживя някои промени. Истината е, че процедурата стана по-лесна в сравнение с това, което беше. Важно е да отбележим, че основният контекст, в който ни засяга нейната дейност, е във връзка с тегленето на ипотечен кредит.

Оптимизирането на процедурата определено се отразява положително на сроковете за отпускането на ипотечен кредит (косвено, защото един от важните документи вече е по-достъпен, ако може да се изразим така). Надяваме се, че пътят, по който ще върви администрацията в България, е забързване на процедурите и намаляване на цените за издаването на различните документи, защото резултатите определено са добри.