Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на банка ДСК

Наименование:

Референтен лихвен процент

Източник:

Новият референтен лихвен процент по новоразрешавани кредити в лева на физически лица е равен на последната обявена стойност на индикатора „Среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“, публикуван на интернет страницата на БНБ, (www.bnb.bg съответно http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm в таблица „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Информацията е достъпна в секция „Лихвена статистика“.;

Методика:

За целите на изчислението се приема стойността на ефективен годишен процент за съответния месец само за Домакинства, категория Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години (представен в Таблицата като число до четвъртия знак след десетичната запетая), като се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

За юни 2018г. стойността е 0.21

Ред за сегашните клиенти:

За съществуващите кредити в лева на физически лица, за които договорите са сключени преди 01.07.2018 г., новият референтен лихвен процент е равен на стойността на индикатора „Среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“ и изравнителен дисконт, като крайният лихвен процент остава непроменен към датата на извършване на замяната.
Клиентите, които имат съществуващи жилищни или ипотечни кредити към 01.07.2018 г., могат да погасят предсрочно задълженията си по договорите за кредит поради замяната на използвания лихвен индекс в срок до 03.09.2018 год., без да дължат на Банката обезщетение за разходите за предсрочното погасяване.