Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Банка ДСК

В тази статия ще намерите повече информация за формулата за лихвен процент по ипотечните кредити на банка ДСК. 

Наименование

Референтен лихвен процент

Източник

Новият референтен лихвен процент по новоразрешавани кредити в лева на физически лица е равен на последната обявена стойност на индикатора „Среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“, публикуван на интернет страницата на БНБ.  Може да ползвате този линк -http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm. Таблицата „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“. Информацията е достъпна в секция „Лихвена статистика“.

Методика за лихвен процент по ипотечните кредити на банка ДСК

За целите на изчислението се приема стойността за съответния месец само за Домакинства от категория Срочни депозити в левове, над 1 ден до 2 години. Закръгля се до втория знак след десетичната запетая.

За юни 2018г. стойността е 0.21

Ред за сегашните клиенти 

За съществуващите кредити в лева на физически лица, за които договорите са сключени преди 01.07.2018 г., новият референтен лихвен процент е равен на стойността на индикатора „Среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“ и изравнителен дисконт, като крайният лихвен процент остава непроменен към датата на извършване на замяната.
Клиентите, които имат съществуващи ипотечни кредити към 01.07.2018 г., могат да погасят предсрочно задълженията си по договорите за кредит без такси. Допълнителна информация бихте могли да видите на сайта на банката.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те