Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на БАКБ

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

Тук ще намерите повече информация относно методиката за дефиниране на лихвен процент по ипотечните кредити на БАКБ.

Наименование

Референтен лихвен процент

Методика

Кредити в лева по договори за кредити, сключени на и след 07.2018г. Чл.7. (1) При определяне на променлив лихвен процент по договори за кредити на физически лица в лева, които се сключват на и след 01.07.2018г., Банката използва за референтен лихвен процент индекс, представляващ Основен лихвен процент, обявен от Българска народна банка, който се определя по методика приета от Управителния съвет на БНБ и се публикува на интернет страницата на БНБ.

(2) Размерът на Основния лихвен процент (ОЛП) в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса „ЛЕОНИА Плюс“ (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus), индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар, за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), през които има публикувани стойности на индекса „ЛЕОНИА Плюс“, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

(3) В случай, че на датата на теглене на данни, Банката не може да получи информация за ОЛП за лева, съгласно предвиденото в ал.2 по горе, то Банката определя размера на лихвения индекс на базата на последно публикувания ОЛП на страницата на БНБ

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Положителна стойност на референтния лихвен процент

Чл. 10. Референтният лихвен процент може да бъде единствено положителна стойност. В случай, че към датата на определяне на променливия лихвен процент, референтният лихвен процент е с отрицателна стойност, то Банката приема, че стойността на референтния лихвен процент е „0“ /нула/.

Определяне на стойността на референтния лихвен процент

Чл.11. Банката определя стойността на референтния лихвен процент по кредити на физически лица в национална и чуждестранна валута 2 (два) пъти в годината съответно на 01 януари и на 01 юли на текущата година, както следва:

  1. До 01.07.2018г. за кредити в лева по договори, сключени до 01.07.2018г., променливият лихвен процент се преизчислява като се използва стойността на шестмесечния SOFIBOR, обявена на страницата на БНБ www.bnb.bg (или на друга страница, която заменя 4 страницата на БНБ) за датата, която е два работни дни преди 01 юли 2018г. (т.е. за 27.06.2018г.) След 01.07.2018г. Банката използва за референтен лихвен процент индекс, представляващ Основен лихвен процент, обявен от Българска народна банка и подробно описан в чл.7 погоре. Първата дата на преизчисляване на променливия лихвен процент по договори за кредит в лева, сключени преди 01.07.2018г., на която Банката използва ОЛП за референтен лихвен процент, е 01 януари 2019г. Преизчисляването на 01 януари 2019г. се прави като SOFIBOR се заменя със стойността на ОЛП, обявена на страницата на БНБ за месец декември 2018г. В този случай, еднократно се променя и размера на прилаганата надбавка за променлив лихвен процент, така че новият лихвен процент по договора да не е по-висок от лихвения процент преди преизчислението. Следващо определяне стойността на референтния лихвен процент се извършва по реда на т.2.
  2. За кредити в лева по договори, сключени на и след 01.07.2018г., променливият лихвен процент се преизчислява като се използва стойността на ОЛП обявена на страницата на БНБ www.bnb.bg (или на друга страница, която заменя страницата на БНБ) за месеца, предхождащ 01 януари, съответно 01 юли на текущата година.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те