Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на ЦКБ

Наименование:

Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити (ВРЛПик)

Методика:

  1. Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити (ВРЛПик) на ЦКБ АД се изчислява като сума на следните компоненти с различни тегла при неговото определяне по следната формула:

ВРЛПик = (t1 * DepRateD6 + t2 * DepRateD12 ) + (t1 * DDR6 + t2 * DDR12) * 1.1

където:
t1 – тегло на депозити „нов бизнес” на сектор „Домакинства” с матуритет над 3 мес. до 6 мес.;

t2 – тегло на депозити „нов бизнес” на сектор „Домакинства” с матуритет над 6 мес. до 1 год.;

DepRateD6 – лихвен процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 3 мес. до 6 месеца в българската Банковата система,

DepRateD12 – лихвен процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 6 мес. до 1 год. в българската Банковата система,

DDR6 – стойността на промяната на лихвения процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 3 мес. до 6 месеца в българската Банковата система, за периода от последната промяна на ВРЛП;

DDR12 – стойността на промяната на лихвения процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 6 мес. до 1 год. в българската Банковата система, за периода от последната промяна на ВРЛП;

* – знак за умножение

Детайлна разшифровка на компонентите на ВРЛПик:

1. ti е теглото на съответният лихвен процент на депозити, с който той участва във

формулата за определяне на ВРЛП

t1 + t2 = 1, като стойностите на съответните тегла са:

t1 = 50%; t2 = 50%;

2. DepRateD е лихвеният процент в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити с матуритет от 3 до 6 мес. и от 6 мес. до 1 г. на сектор „Домакинства“ на Банковата система. Тези данни се публикуват на месечна база от БНБ:

http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.Htm

3. DDR отчита изменението в стойността на лихвения процент по „Нов бизнес“ по срочни депозити с матуритет над 3 мес. до 6 мес., и, съответно над 6 мес. до 1 г,. на сектор „Домакинства“, публикуван от БНБ в месечната Лихвена статистика на БНБ, спрямо стойностите им към датата на последната промяна на ВРЛП.

Още бележки:

Стойността на ВРЛПик се изчислява 2 пъти годишно – в периодите от 01.02 – 15.02, и 01.08 – 15.08 на всяка година по формулата за ВРЛПик, въз основа на стойностите на компонентите за последния месец за който са публикувани данни от БНБ.
Изчисляването се извършва от дирекция „Анализ и управление на риска”, като стойността на ВРЛПик се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая, така че да се дели на 0.1 без остатък.ВРЛПик се променя в случай, че при текущото изчисление, получената стойност се различава с над 10 б.т. от действащата стойност за съответната валута. ВРЛПик не може да приема отрицателни стойности и винаги е положително число или равен на 0.
Информация за размера на ВРЛПик се публикува на официалната интернет страницата на Банката в срока по т.4 от настоящия раздел и влиза в сила на следващия работен ден.