Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на ЦКБ

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В това обобщение ще разберете повече за новата методика за лихвения процент по ипотечните кредити на ЦКБ (Централна Кооперативна Банка).

Наименование

Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити (ВРЛПик)

Методика

  1. Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити (ВРЛПик) на ЦКБ АД се изчислява като сума на следните компоненти с различни тегла при неговото определяне по следната формула:

ВРЛПик = (t1 * DepRateD6 + t2 * DepRateD12 ) + (t1 * DDR6 + t2 * DDR12) * 1.1

където:
t1 – тегло на депозити „нов бизнес” на сектор „Домакинства” с матуритет над 3 мес. до 6 мес.;

t2 – тегло на депозити „нов бизнес” на сектор „Домакинства” с матуритет над 6 мес. до 1 год.;

DepRateD6 – лихвен процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 3 месeca до 6 месеца в българската Банковата система,

DepRateD12 – лихвен процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 6 месeca до 1 год. в българската Банковата система,

DDR6 – стойността на промяната на лихвения процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 3 месeца до 6 месеца в българската Банкова система, за периода от последната промяна на ВРЛП;

DDR12 – стойността на промяната на лихвения процент на депозитите „Нов бизнес” на домакинства с матуритет над 6 месeца до 1 година в българската Банковата система, за периода от последната промяна на ВРЛП;

* – знак за умножение

Детайлна обяснение на компонентите на ВРЛПик

1. ti е теглото на съответният лихвен процент на депозити, с който той участва във

формулата за определяне на ВРЛП

t1 + t2 = 1, като стойностите на съответните тегла са:

t1 = 50%; t2 = 50%;

2. DepRateD е лихвеният процент в съответната валута по ”Нов бизнес” по срочни депозити с матуритет от 3 до 6 месeца. От 6 месeца до 1 година е на сектор „Домакинства“ на Банковата система. Тези данни се публикуват на месечна база от БНБ:

http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.Htm

3. DDR отчита изменението в стойността на лихвения процент по “Нов бизнес” по срочни депозити с матуритет над 3 месеца и до 6 месеца. Съответно над 6 месесеца до 1 година на сектор “Домакинства”. Публикуван е от БНБ в месечната Лихвена статистика на БНБ, спрямо стойностите им към датата на последната промяна на ВРЛП.

Промяна и други бележки

Стойността на ВРЛПик се изчислява 2 пъти годишно. В периодите от 01.02 – 15.02, и 01.08 – 15.08 на всяка година по формулата за ВРЛПик. Стойността се изчислява въз основа на стойностите на компонентите за последния месец за който са публикувани данни от БНБ.

Изчисляването се извършва от дирекция „Анализ и управление на риска”. Стойността на ВРЛПик се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая, така че да се дели на 0.1 без остатък. ВРЛПик се променя в случай, че при текущото изчисление, получената стойност се различава с над 10 б.т. от действащата стойност за съответната валута. ВРЛПик не може да приема отрицателни стойности и винаги е положително число или равен на 0.

Информация за размера на ВРЛПик се публикува на официалната интернет страницата на Банката в срока по т.4 от настоящия раздел и влиза в сила на следващия работен ден.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те