Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на ЦКБ

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В това обобщение ще разберете повече за новата методика за лихвения процент по ипотечните кредити на ЦКБ (Централна Кооперативна Банка).

Наименование

Основен референтен лихвен процент по ипотечни кредити ОРЛП Ик.

Методика

Основен референтен лихвен процент по ипотечни кредити (ОРЛП Ик) на ЦКБ АД се изчислява като сума на следните компоненти с различни тегла при неговото определяне по следната формула:
ОРЛП Ик =(t1*DepRateHH + t2*DepRateNFI) / (1-MRR) + t3*InterestIndex + t4*HICP където:
t1 – тегло на депозити „Нов бизнес” с договорен матуритет до 1 г. на сектор „Домакинства”;
t2 – тегло на депозити „Нов бизнес” с договорен матуритет до 1 г. на сектор „Нефинансови предприятия”;
DepRateHH – лихвен процент в съответната валута на депозитите „Нов бизнес” с договорен матуритет до 1 г. на домакинства в българската Банкова система;
DepRateNFI – лихвен процент в съответната валута на депозитите „Нов бизнес” с договорен матуритет до 1 г. на нефинансови предприятия в българската Банковата система;
MRR – стойност на минималните задължителни резерви по депозити на домакинства в България;
t3 – тегло на лихвен индекс в съответната валута;
InterestIndex – лихвен процент по депозити „Нов бизнес“ с договорен матуритет от 3 до 6 месеца на сектор „Домакинства“ в българската Банкова система, за кредити в лева и стойност на 3 месечния лихвен индекс EURIBOR за евро.
t4 – тегло на хармонизиран индекс на потребителските цени;
HICP – стойност на хармонизиран индекс на потребителските цени;
* – знак за умножение

Детайлна обяснение на компонентите на ВРЛПик

ti е теглото на съответният лихвен процент на депозити/индекси, с който той участва във формулата за определяне на ОРЛП Ик: t1 + t2 + t3 + t4 = 1, като стойностите на съответните тегла са:
t1 = 40%; t2 = 25%; t3 = 20%; t4 = 15%

DepRate е лихвен процент в съответната валута по „Нов бизнес“ по депозити с
договорен матуритет до 1 г. на сектори „Домакинства“ и „Нефинансови предприятия”
на българската Банкова система. Тези данни се публикуват на месечна база от БНБ:
http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.
htm

MRR е стойността на определените от БНБ в Наредба №21 минимални задължителни резерви върху депозити в България, които банките поддържат в БНБ, изразена като процент от депозитната база.

InterestIndex е стойността на лихвения процент в лева по депозити „Нов бизнес“ с договорен матуритет от 3 до 6 месеца на сектор „Домакинства“, за кредити в лева, който се публикува от БНБ на посочения в т.2.2 от настоящата Методика адрес, съответно стойността на 3 месечния лихвен индекс EURIBOR за кредити в евро.

HICP е стойност на общия хармонизиран индекс на потребителските цени за България. За целите на изчисленията се използва хармонизиран индекс на потребителските цени, показващ изменение спрямо съответния период на предходната година, изразен в %. Публикува се от НСИ:
http://www.nsi.bg/bg/content/2528/%D1%85%D0%B8%D0%BF%D1%86-
%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0
%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-100

Промяна и други бележки

Стойността на ОРЛП Ик се изчислява ежемесечно на/до 15-то число на съответния календарен месец или най-късно на първия работен ден, следващ 15-то число на съответния месец, ако същото се явява неработен ден.

Информация за размера на ОРЛП Ик се публикува на официалната интернет страницата на Банката.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те