Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Тексим Банк

Наименование:

Базов лихвен процент

Източник:

Базовият лихвен процент по кредити (БЛП) на Физически лица се определя въз основа на комбинация от публично оповестени индикатори, публикувани от БНБ, като стойността му се изчислява в зависимост от съответната валута на кредита по следната формула:

Формула и методика:

където:

  • тегло на средно претеглен лихвен процент в съответната валута по салда по срочни депозити с матуритет от 1 ден до 2 години на сектор „Домакинства“ на Банковата система; 1 w
  • R1 – средно претеглен лихвен процент в съответната валута по салда по срочни депозити с матуритет от 1 ден до 2 години на сектор „Домакинства“ на Банковата система;
  • тегло на средно претеглен лихвен процент в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити с матуритет от 1 ден до 1 година на сектор „Домакинства“ на Банковата система; 2 w
  • R2 – средно претеглен лихвен процент в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити с матуритет от 1 ден до 1 година на сектор „Домакинства“ на Банковата система;
  • MRR – нормативно изискуемо съотношение на задължителни минимални резерви спрямо депозитната база, които Банките следва да подържат в БНБ;
  • DIF – стойност на вноската за гарантиране на влоговите в банките в %; „ * “ – знак за умножение

Стойностите на Базовия Лихвен Процент (БЛП) на Тексим Банк АД за кредити на физически лица в лева са в сила от 15.08.2017г. и имат следната стойност към момента:

BGN – 0.94%

Относно настоящите клиенти:

Няма промени в лихвообразуването на Тексим Банк, тъй като индексът Софибор не е участвал досега в техните компоненти.