Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Тексим Банк

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

Тук ще намерите съкретена информация за променливия компонент на лихвата на Тексим Банк – каква е формулата за неговото образуване и периода, на който се обновява.

Наименование 

Референтен лихвен процент

Методика

Референтният лихвен процент по кредити (РЛП) на Физически лица се определя въз основа
на комбинация от публично оповестени индикатори, публикувани от БНБ, като стойността му се
изчислява в зависимост от съответната валута на кредита по следната формула:

РЛП = w1*R1+w2*R2, където:

РЛП – РЛП в съответната валута (BGN, EUR);
w1– тегло на средно претеглен лихвен процент в съответната валута по салда по
срочни депозити с матуритет от 1 ден до 2 години на сектор „Домакинства“ на
Банковата система;
R1 – средно претеглен лихвен процент в съответната валута по салда по срочни
депозити с матуритет от 1 ден до 2 години на сектор „Домакинства“ на
Банковата система;
w2 – тегло на средно претеглен лихвен процент в съответната валута по нов
бизнес по срочни депозити с матуритет от 1 ден до 1 година на сектор
„Домакинства“ на Банковата система;
R2 – средно претеглен лихвен процент в съответната валута по нов бизнес по
срочни депозити с матуритет от 1 ден до 1 година на сектор „Домакинства“ на
Банковата система;
* “ – знак за умножение

Настоящата Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на
физически лица на „ТЕКСИМ БАНК“ АД е приета от Управителния съвет на Банката с Протокол
№ 37/26.07.2018 г. и влиза в сила от 07.08.2018 г.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те