Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Тексим Банк

Тук ще намерите съкретена информация за променливия компонент на лихвата на Тексим Банк – каква е формулата за неговото образуване и периода, на който се обновява.

Наименование на променливия компонент на лихвата на Тексим Банк:

Референтен лихвен процент

Формула и методика:

Референтният лихвен процент по кредити (РЛП) на Физически лица се определя въз основа
на комбинация от публично оповестени индикатори, публикувани от БНБ, като стойността му се
изчислява в зависимост от съответната валута на кредита по следната формула:

РЛП = w1*R1+w2*R2, където:

РЛП – РЛП в съответната валута (BGN, EUR);
w1– тегло на средно претеглен лихвен процент в съответната валута по салда по
срочни депозити с матуритет от 1 ден до 2 години на сектор „Домакинства“ на
Банковата система;
R1 – средно претеглен лихвен процент в съответната валута по салда по срочни
депозити с матуритет от 1 ден до 2 години на сектор „Домакинства“ на
Банковата система;
w2 – тегло на средно претеглен лихвен процент в съответната валута по нов
бизнес по срочни депозити с матуритет от 1 ден до 1 година на сектор
„Домакинства“ на Банковата система;
R2 – средно претеглен лихвен процент в съответната валута по нов бизнес по
срочни депозити с матуритет от 1 ден до 1 година на сектор „Домакинства“ на
Банковата система;
* “ – знак за умножение

Настоящата Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на
физически лица на „ТЕКСИМ БАНК“ АД е приета от Управителния съвет на Банката с Протокол
№ 37/26.07.2018 г. и влиза в сила от 07.08.2018 г.

BGN – 0.18%

Относно настоящите клиенти:

Няма промени в лихвообразуването на Тексим Банк, тъй като индексът Софибор не е участвал досега в техните компоненти.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те