Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Инвестбанк

В тази статия ще намерите информация за методиката за лихвен процент по кредитите на Инвестбанк по ипотечните кредити.

Наименование

Референтен лихвен процент

Mетодика

Замяна на индекс СОФИБОР с индекс EURIBOR

Определяне на Референтен лихвен процент по кредити в лева

При определяне на променлив лихвен процент по кредити на физически лица и МСП клиенти в лева за целите на тази методика Банката използва за референтен лихвен процент индексите, обявени за евро както следва:

  1. “Едномесечен ЕURIBOR за евро” – “1М EURIBOR” е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок от един месец. Информацията се взема както е публикувана на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни. Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след публикуването на индекса.
  2. “Тримесечен ЕURIBOR за евро” – “3М EURIBOR” е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок от три месеца. Информацията се взема както е публикувана на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни. Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след публикуването на индекса.
  3. “Шестмесечен ЕURIBOR за евро” – “6М EURIBOR” е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок шест месеца. Информацията се взема както е публикувана на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни. Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след публикуването на индекса.
  4. “Дванадесетмесечен ЕURIBOR за евро” – “12М EURIBOR” е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок от дванадесет месеца. Информацията се взема както е публикувана на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни. Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след публикуването на индекса.
Уточнение

В случай, че на датата на теглене на данни Банката не може да получи информация за стойността на EURIBOR за евро, съгласно предвиденото в ал. 1 по-горе, то Банката определя размера на лихвения индекс на базата на друг подобен публично достъпен индекс и надбавка. В тези случаи общият лихвен процент по кредита не се променя към момента на замяната. Банката поставя уведомления за приложимата нова лихвена база и нейната стойност на видно място в поделенията на Банката и на своята интернет страница.

Ред за сегашните клиенти на банката

Не намерихме информация на сайта на банката.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те