Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Първа Инвестиционна Банка

Наименование:

Лихвен процент, базиран на спестяванията (СЛП)

Източник:

Данните за изчислението на референтния лихвен процент се вземат от секцията „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства”, която се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика/Лихвена статистика. Данните се публикуват в края на всеки месец на интернет страницата на БНБ на следния интернет адрес: http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

Формула и методика:

СЛП на ПИБ представлява среднопретегления процент по срочни депозити за банковата система. Конкретната формула е следната:

Посочената методика не търпи промени вследствие на прекратяването на изчисляването на индекса СОФИБОР.