Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Първа Инвестиционна Банка

В тази статия ще видите повече информация за методиката, по която се формира лихвения процент по ипотечни кредити на ПИБ (Първа Инвестиционна Банка).

Наименование:

Лихвен процент, базиран на спестяванията (СЛП)

Източник на лихвения процент по ипотечни кредити на ПИБ

Данните за изчислението на референтния лихвен процент се вземат от секцията „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства”, която се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика/Лихвена статистика. Данните се публикуват в края на всеки месец на интернет страницата на БНБ на следния интернет адрес: http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

Формула и методика

СЛП на ПИБ представлява среднопретегления процент по срочни депозити за банковата система. Конкретната формула е следната:

Оповестяване

С оглед на прозрачност и доверие в отношенията си с клиентите и в съответствие със законовите изисквания, Банката обявява СЛП и методиката за неговото изчисление на своята интернет страница, както и по друг подходящ начин по нейна преценка. ПИБ ще информира своевременно своите клиенти в случай на промяна на адреса, където се публикуват горепосочените данни.

Посочената методика не търпи промени вследствие на прекратяването на изчисляването на индекса СОФИБОР. Актуалната стойност на лихвения процент по ипотечни кредити на ПИБ може да видите на сайта на банката тук.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те