Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Първа Инвестиционна Банка

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази статия ще видите повече информация за методиката, по която се формира лихвения процент по ипотечни кредити на ПИБ (Първа Инвестиционна Банка).

Наименование:

Лихвен процент, базиран на спестяванията (СЛП)

Източник на лихвения процент по ипотечни кредити на ПИБ

Данните за изчислението на референтния лихвен процент се вземат от секцията „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства”, която се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика/Лихвена статистика. Данните се публикуват в края на всеки месец на интернет страницата на БНБ на следния интернет адрес: http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

Методика

СЛП на ПИБ представлява среднопретегления процент по срочни депозити за банковата система. Конкретната формула е следната:

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те