Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на ОББ

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази статия ще намерите подробно описание на формулата за лихвата по ипотечните кредити на ОББ.

Наименование

Референтен лихвен процент

Източник

http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

Методика

  1. “Референтен лихвен процент” на „Обединена българска банка“ АД е използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредит на физически лица променлив лихвен процент. Стойност на РЛП се определя само за кредити на физически лица в лева и евро.
  2. Изчисляване на референтен лихвен процент

Където:

  • 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆𝑯𝑯𝑩𝑺 – Лихвен процент по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки над 1 ден до 2 г., както и овърнайт депозити, във валутата на кредита, на домакинства. Този индикатор се изчислява от Българската народна банка /БНБ/ като средно претеглена стойност за банковата система.
  • 𝑴𝑹𝑹 – процентът на задължителните минимални резерви, които банките поддържат в БНБ, съгласно Наредба № 21 на БНБ.

Промени в цитирания нормативен акт, които не включват отмяна или изменение в размера на съответния индикатор, не се отразяват на приложението на настоящата методика.3. Ред за определяне и промяна на референтен лихвен процент

  • Първото изчисляване на РЛП по настоящата методика е извършено със стойност на съответните индикатори към 31.12.2017г.
  • Преизчисляването на стойността на РЛП по реда на настоящата методика се извършва два пъти в годината. По-точно – последния работен ден на месеците август и февруари, като се използват стойностите на съответните индикатори към 30 юни и 31 декември.
  • Промяната на стойността на РЛП влиза в сила от 1-ви септември и от 1-ви март само и единствено при условие, че разликата между действащия до момента и новия РЛП в абсолютна стойност е равна или надхвърля 0.30%.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те