Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на ОББ

Наименование:

Референтен лихвен процент

Източник:

http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

Формула и методика:

  1. „Референтен лихвен процент“ на „Обединена българска банка“ АД (РЛП) е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредит на физически лица променлив лихвен процент. Стойност на РЛП се определя само за кредити на физически лица в лева и евро;
  2. Изчисляване на референтен лихвен процент

Където:

  • 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆𝑯𝑯𝑩𝑺 – Лихвен процент по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки над 1 ден до 2 г., както и овърнайт депозити, във валутата на кредита, на домакинства. Този индикатор се изчислява от Българската народна банка /БНБ/ като средно претеглена стойност за банковата система.
  • 𝑴𝑹𝑹 – процентът на задължителните минимални резерви, които банките поддържат по сметките си в БНБ, съгласно Наредба № 21 на БНБ от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (Обн., ДВ, Бр. 94 от 4 декември 2015г., в сила от 4 януари 2016г.). Стойността на индикатора е определена в чл.3 ал.1 на цитирания подзаконов нормативен акт. По действащата Наредба № 21 към момента на приемане на настоящата методика същият е 10% (0,1) от привлечените в банките средства в лева и чуждестранна валута. Стойността на MRR е определена към момента на приемане на настоящата методика и се променя при приемане на изменение в размера му в посочения нормативен акт.

Промени в цитирания нормативен акт, които не включват отмяна или изменение в размера на съответния индикатор, не се отразяват на приложението на настоящата методика.3. Ред за определяне и промяна на референтен лихвен процент

  • Първото изчисляване на РЛП по настоящата методика е извършено със стойност на съответните индикатори към 31.12.2017г.
  • Преизчисляването на стойността на РЛП по реда на настоящата методика се извършва два пъти в годината – до последния работен ден на месеците август и февруари, като се използват стойностите на съответните индикатори към 30 юни и 31 декември.
  • Промяната на стойността на РЛП влиза в сила от 1-ви септември и от 1-ви март само и единствено при условие, че разликата между действащия до момента и новия РЛП в абсолютна стойност е равна или надхвърля 0.30%.
стойност на лихвен процент на обб
Актуалната стойност на лихвения процент на Обединена българска банка.

Относно настоящите клиенти:

Настоящата методика е приложима за договори за кредит сключени след 17.04.2018г. включително..
– За всички договори за кредит на физически лица сключени до 16.04.2018г. включително, се запазва уговорената в съответния договор методика за определяне и изчисляване на лихвен процент.
За договорите, за които Референтния лихвен процент (РЛП), който се прилага е индекс Sofibor/Euribor или други индекс, или в РЛП като компонент с тегло в изчисляването му участва индекс, Банката прилага разпоредбите на „План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2011 и действащите законови разпоредби.

1. Съгласно Плана, настоящата методика за определяне на РЛП по договори за кредит влиза в сила и в случай, че е налице съществена промяна или отмяна на ползвани до момента бенчмаркове (SOFIBOR/EURIBOR/LIBOR и др.).

2. Банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие за заместването му с нов бенчмарк (настоящия РЛП в зависимост от валутата, изчисляван по настоящата методика), като за период от три месеца (гратисен период) се запазва общия размер на крайната лихва договорена с клиента (SOFIBOR/EURIBOR/LIBOR + фиксирана надбавка) като абсолютна стойност съгласно последната публикувана стойност за съответния бенчмарк към датата на официалното прекратяване на изготвянето и поддържането му. След изтичане на гратисния период се прилага РЛП + договорената фиксирана надбавка.

3. При всички случаи, заместването на SOFIBOR/EURIBOR с РЛП ще се извърши при съобразяване и прилагане на реда предвиден в закон или подзаконов нормативен акт.

Видно от горното, Общият ПЛП преди датата на замяна се равнява на Общия ПЛП на датата на замяна.

Приравняващият коефициент по всеки договор за кредит се определя на датата на замяна и остава непроменен до крайната падежна дата по договора за кредит.
Банката променя нивото на прилагания референтен лихвен процент два пъти годишно, на договорените за това дати – 1 март и 1 септември.

Предвид законовите изменения, замяната на референтния индекс от 6-месечен СОФИБОР на 6-месечен EURIBOR ще се приложи от 1.09.2018 г.