Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на ОББ

В тази статия ще намерите подробно описание на формулата за лихвата по ипотечните кредити на ОББ.

Наименование

Референтен лихвен процент

Източник

http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

Формула и методика

  1. “Референтен лихвен процент” на „Обединена българска банка“ АД е използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредит на физически лица променлив лихвен процент. Стойност на РЛП се определя само за кредити на физически лица в лева и евро.
  2. Изчисляване на референтен лихвен процент

Където:

  • 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆𝑯𝑯𝑩𝑺 – Лихвен процент по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки над 1 ден до 2 г., както и овърнайт депозити, във валутата на кредита, на домакинства. Този индикатор се изчислява от Българската народна банка /БНБ/ като средно претеглена стойност за банковата система.
  • 𝑴𝑹𝑹 – процентът на задължителните минимални резерви, които банките поддържат в БНБ, съгласно Наредба № 21 на БНБ.

Промени в цитирания нормативен акт, които не включват отмяна или изменение в размера на съответния индикатор, не се отразяват на приложението на настоящата методика.3. Ред за определяне и промяна на референтен лихвен процент

  • Първото изчисляване на РЛП по настоящата методика е извършено със стойност на съответните индикатори към 31.12.2017г.
  • Преизчисляването на стойността на РЛП по реда на настоящата методика се извършва два пъти в годината. По-точно – последния работен ден на месеците август и февруари, като се използват стойностите на съответните индикатори към 30 юни и 31 декември.
  • Промяната на стойността на РЛП влиза в сила от 1-ви септември и от 1-ви март само и единствено при условие, че разликата между действащия до момента и новия РЛП в абсолютна стойност е равна или надхвърля 0.30%.
стойност на лихвен процент на обб
Актуалната стойност на лихвения процент на Обединена българска банка.

Относно настоящите клиенти

Настоящата методика е приложима за договори за кредит сключени след 17.04.2018г. Включително:
– За всички договори за кредит на физически лица сключени до 16.04.2018г. Включително, се запазва уговорената в съответния договор методика за определяне и изчисляване на лихвен процент.
– За договорите, за които Референтния лихвен процент (РЛП), който се прилага е индекс Sofibor/Euribor или други индекс, или в РЛП като компонент с тегло в изчисляването му участва индекс, Банката прилага разпоредбите на „План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2011 и действащите законови разпоредби.

Приравняващият коефициент по всеки договор за кредит се определя на датата на замяна и остава непроменен до крайната падежна дата по договора за кредит.
Банката променя нивото на прилагания референтен лихвен процент два пъти годишно, на договорените за това дати – 1 март и 1 септември.

Предвид законовите изменения, замяната на референтния индекс от 6-месечен СОФИБОР на 6-месечен EURIBOR ще се приложи от 1.09.2018 г.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те