Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Райфайзен Банк

Наименование:

Референтен лихвен процент

Източник:

Информация за приложимите стойности на посочената лихвена статистика се публикува на интернет страницата на Българска народна банка: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm.

„Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“

Методика и формула:

Едномесечен СОФИБОР се замества с лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет до 1 месец ( над 1 ден до 1 месец) от Домакинства в BGN.

Тримесечен/шестмесечен СОФИБОР се заместват с лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет до 6 месеца ( над 3 до 6 месеца) от Домакинства в BGN.

Лихвените проценти по кредитите ще се променят на датите, уговорени в договорите за кредит, като се прилага последната обявена стойност на сайта на БНБ преди първо число на съответния месец, през който е датата на лихвено преизчисляване по договор.

Относно настоящите клиенти:

Бихме искали да Ви уверим, че към момента на прилагане на плана за действие на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД новият лихвен процент няма да бъде по-висок от размера на лихвения процент по кредитния договор преди този момент. Промяната не налага предприемане на действия от Ваша страна.

Лихвената статистика, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет от Домакинства в BGN в различните му срочности, увеличен с определената в кредитния договор надбавка, като съвкупната годишна лихва не може да бъде по-малка от определената в кредитния договор надбавка.