Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на КВС Банк

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

Тук може да разберете повече за това как се формира лихвения процент по ипотечните кредити на Кей Би Си Банк България след прекратяването на изчисляването на индекса СОФИБОР.

Наименование

Референтен лихвен процент

Източник

Информация за приложимите стойности на посочената лихвена статистика се публикува на интернет страницата на Българска народна банка: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm.

„Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“

Методика 

Едномесечен СОФИБОР се замества с лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет до 1 месец (над 1 ден до 1 месец) от Домакинства в BGN.

Тримесечен/шестмесечен СОФИБОР се заместват с лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет до 6 месеца (над 3 до 6 месеца) от Домакинства в BGN.

Лихвените проценти по кредитите ще се променят на датите, уговорени в договорите за кредит, като се прилага последната обявена стойност на сайта на БНБ преди първо число на съответния месец, през който е датата на лихвено преизчисляване по договор.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те