Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Райфайзенбанк

Тук може да разберете повече за това как се формира лихвения процент по ипотечните кредити на Райфайзенбанк след прекратяването на изчисляването на индекса СОФИБОР.

Наименование:

Референтен лихвен процент

Източник:

Информация за приложимите стойности на посочената лихвена статистика се публикува на интернет страницата на Българска народна банка: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm.

„Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“

Методика и формула:

Едномесечен СОФИБОР се замества с лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет до 1 месец ( над 1 ден до 1 месец) от Домакинства в BGN.

Тримесечен/шестмесечен СОФИБОР се заместват с лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет до 6 месеца ( над 3 до 6 месеца) от Домакинства в BGN.

Лихвените проценти по кредитите ще се променят на датите, уговорени в договорите за кредит, като се прилага последната обявена стойност на сайта на БНБ преди първо число на съответния месец, през който е датата на лихвено преизчисляване по договор.

Относно настоящите клиенти:

Бихме искали да Ви уверим, че към момента на прилагане на плана за действие на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД новият лихвен процент няма да бъде по-висок от размера на лихвения процент по кредитния договор преди този момент. Промяната не налага предприемане на действия от Ваша страна.

Лихвената статистика, публикувана на сайта на БНБ „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, която включва депозити с договорен матуритет от Домакинства в BGN в различните му срочности, увеличен с определената в кредитния договор надбавка, като съвкупната годишна лихва не може да бъде по-малка от определената в кредитния договор надбавка.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те