Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на International Asset Bank

В тази статия ще намерите повече информация за лихвения процент по ипотечни кредити на International Asset Bank.

Наименование

Референтен лихвен процент

Mетодика

Замяна на индекса SOFIBOR с индекса EURIBOR по следния начин:

„Към 01.07.2018г., съгласно обявената в банковите салони и на Интернет страницата на Банката www.iabank.bg информация за стойностите на приложимите референтни лихвени проценти, последната стойност на приложимия към договорите за кредит с променлив лихвен процент в национална валута 3/6-месечен SOFIBOR се запазва до 30.09.2018г. Поради наличието на котирана, съгласно ползваната от Банката методика за определяне и актуализация на приложимите референтни лихвени проценти, стойност.
От 01.10.2018г. лихвената база 3/6-месечен SOFIBOR се заменя с котирания от 3-месечен, съответно 6-месечен EURIBOR. Промяната няма да включва промяна на договорната надбавка към договорите за кредит.

За договорите за кредит, които са при 1-месечен SOFIBOR, лихвената база се запазва до 31.07.2018г. От 01.08.2018г. лихвената база 1-месечен SOFIBOR се заменя с 1-месечен EURIBOR, без да се извършва промяна от страна на Банката на договорната надбавка към договорите за кредит

Ред за сегашните клиенти

Банката се съобразява и с нормативното изискване, при замяната на 1/3/6-месечения SOFIBOR лихвеният процент по договорите за кредит в национална валута да не бъде по-висок към датата на замяната с размера на вече договорения преди замяната лихвен процент.  

Банката е отразила нормативните изисквания и е актуализирала приложимите общи условия към договорите за кредит, в т.ч. Общи правила и условия за потребителско, жилищно и ипотечно кредитиране на физически лицаОбщите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители и Общите правила и условия за кредитиране на лица, осъществяващи търговска дейност. Промените в общите условия са в сила, считано от 01.07.2018г.

Гореизложените промени се отнасят и за договорите за кредит, които не са сключени при общи условия поради директното приложение на нормативното задължение за Банката за наличие и приложение към всички сключвани от Банката договори за кредит на План за определяне на действията, които ще се предприемат в случай на съществена промяна на използваните пазарни индекси или спиране на тяхното изготвяне.

👉Вижте повече за услугите на Финсити!