Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на International Asset Bank

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази статия ще намерите повече информация за лихвения процент по ипотечни кредити на International Asset Bank.

Наименование

Референтен лихвен процент

Mетодика

Данните за изчислението на РЛП се вземат от сайта на Българската народна банка (БНБ), раздел Статистика / Парична и лихвена статистика / Лихвена статистика и по-конкретно от таблици „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ (Таблица I) и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по срочни депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ (Таблица II). Използват се само данните за депозити в български лева.

Данните се публикуват в края на всеки месец на интернет страницата на БНБ на следния адрес:
http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm. Интернешънъл Асет Банк АД ще информира своевременно своите клиенти в случай на промяна на адреса, където се публикуват горепосочените данни. Тъй като към момента самата БНБ не публикува този агрегиран лихвен процент, но предоставя всички данни, необходими за неговото калкулиране, Банката го изчислява, изцяло на основата на данни от таблицата.

Промяна

Променливият лихвен процент се изчислява по формулата:
референтен лихвен процент + фиксирана надбавка
като:
1. Лихвеният процент в частта референтен лихвен процент в лева се изчислява първоначално с данни към 30 ноември 2018 г., а се преизчислява и променя от Банката минимум два пъти в годината, към 31 март и към 30 септември и текущо в случай, че промяната му в абсолютна стойност е по-голяма от 0.25% спрямо стойността на определения и действащ към момента референтен лихвен процент. Преизчисляването се прави съгласно последно обявените стойности на Интернет страницата на БНБ.

Референтният лихвен процент може да бъде единствено положителна стойност.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те