Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Токуда Банк

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази статия ще намерите повече информация за формулата за лихвен процент по ипотечните кредити на Токуда Банк.

Наименование

Индекс СОФИБОР (референтният лихвен процент, използван до момента от ТОКУДА БАНК АД като основа за изчисляване на променливия лихвен процент, приложим към договори за кредити в лева /BGN/ и към други финансови договори в лева /BGN/) да бъде заменен от основния лихвен процент /ОЛП/, считано от 01.07.2018 г.

Източник

Основният лихвен процент се обявява на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg на основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка.

Методика за лихвен процент по ипотечните кредити на Токуда Банк

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция „реален брой изминали дни/360“. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те