Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Токуда Банк

Наименование:

Индекс СОФИБОР (референтният лихвен процент, използван до момента от ТОКУДА БАНК АД като основа за изчисляване на променливия лихвен процент, приложим към договори за кредити в лева /BGN/ и към други финансови договори в лева /BGN/) да бъде заменен от основния лихвен процент /ОЛП/, считано от 01.07.2018 г.

Източник:

Основният лихвен процент се обявява на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg на основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка.

Методика:

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция „реален брой изминали дни/360“. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Ред за сегашните клиенти:

ТОКУДА БАНК АД уведомява своите настоящи клиенти, че са предприети нужните технически и организационни мерки за изпълнение на законовите изисквания, така че към момента на прилагането на горепосочения План новият лихвен процент по сключените до 01.07.2018 г. договори за кредити в лева /BGN/ и други финансови договори в лева /BGN/ да не бъде по-висок от размера на лихвения процент преди този момент.