Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Токуда Банк

В тази статия ще намерите повече информация за формулата за лихвен процент по ипотечните кредити на Токуда Банк.

Наименование

Индекс СОФИБОР (референтният лихвен процент, използван до момента от ТОКУДА БАНК АД като основа за изчисляване на променливия лихвен процент, приложим към договори за кредити в лева /BGN/ и към други финансови договори в лева /BGN/) да бъде заменен от основния лихвен процент /ОЛП/, считано от 01.07.2018 г.

Източник

Основният лихвен процент се обявява на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg на основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка.

Методика за лихвен процент по ипотечните кредити на Токуда Банк

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция „реален брой изминали дни/360“. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Ред за сегашните клиенти

ТОКУДА БАНК АД уведомява своите настоящи клиенти, че са предприети нужните технически и организационни мерки за изпълнение на законовите изисквания, така че към момента на прилагането на горепосочения План новият лихвен процент по сключените до 01.07.2018 г. договори за кредити в лева /BGN/ и други финансови договори в лева /BGN/ да не бъде по-висок от размера на лихвения процент преди този момент.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

👉Вижте повече за услугите на Финсити!