Актуална ситуация в банковата система във връзка с Извънредното положение!

Във връзка със ситуацията с извънредното положение ние от ФинСити решихме да създадем и поддържаме материал, който да предоставя актуална информация за политиките и действията на банките в тази напрегната за България и света ситуация. 

Тук ще може да намерите актуална информация за действията на банките. Облекченията по кредитни продукти, които обявяват както и другите препоръки към техните клиенти.

Освен за банките в тази публикация ще актуализираме и друга информация, която считаме, че е важна за банковото кредитиране в страната по време на извънредното положение.

Уникредит Булбанк

На сайта на банката е поместено следното съобщение във връзка с договорените от БНБ и АББ мерки за облекчение на клиентите, ползващи кредитни продукти в българската банкова система:

“Кандидатстването за отсрочване не изисква посещение във филиал на УниКредит Булбанк, може да бъде направено през интернет страницата на банката или по телефон.

Банката има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения.

Клиентите на банката, които имат кредит и вече имат или очакват затруднения при обслужването му заради кризата с COVID-19 и извънредните мерки, могат да поискат отлагане на погасяването му. Единственото условие е задължението да бъде редовно погасявано или с не повече от 90 дни просрочие към 01.03.2020 г., и договорът да бъде подписан преди 31.03.2020 г.

Банката ще предложи на клиентите си различни схеми за разсрочване: гратисен  период на вноските за главница и лихва за период до 6 месеца, гратисен период само за главницата за период до 6 месеца и механизъм за разсрочване, приложим за револвиращите продукти. Клиентите, които не покриват напълно критериите или пък имат нужда от различно решение от предложените в механизмите, също могат да потърсят съдействие като се свържат с банката.”

В специална публикация, която банката е посветила на кризисните мерки може да се прочете следното:

“За кого се отнася?

 • Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с банката договор, във връзка с пандемията от СOVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.
 • Са сключили договора си за кредит преди 31.03.2020 г.
 • Имат някакво кредитно задължение, в това число: потребителски или ипотечен кредит, фирмен заем, кредитна карта, овърдрафт и др.
 • Към 1 март 2020 имат само редовно обслужвани задължения или с просрочие не повече от 90 дни.”

Пощенска Банка

На сайта на банката е поместено следното съобщение във връзка с договорените от БНБ и АББ мерки за облекчение на клиентите, ползващи кредитни продукти в българската банкова система:

Всеки клиент на финансовата институция, който към 1 март 2020 г.  има сключен кредит и  задълженията по него са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни, може в срок до 22 юни 2020 г. да заяви своето желание да се възползва от предложенията по настоящата програма. Те включват отсрочване на задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31 декември 2020-та година. Избор на всеки един клиент с доказани затруднения е да отсрочи плащания по главницата и лихвите (или само по главницата) от договора си с банката. Непогасените суми от “гратисния период“, подлежащи на отсрочване, ще продължат да бъдат дължими и след края му, като ще бъдат разпределени на части след крайната дата на неговото изтичане.

Всяко от исканията за отсрочване ще бъде разглеждано според процедурите на банката, като клиентите могат да попълнят своите документи за кандидатстване за отсрочване на място в клон или да ги подадат чрез специално създадената за целта възможност на сайта на банката (каквато е и препоръката на здравните власти).

Алианц Банк

На сайта на банката е поместено следното съобщение:

С цел да гарантираме спокойствието и сигурността на нашите клиенти в настоящата извънредна ситуация, считано от 10.04.2020 г. Алианц Банк се присъединява към мерките, регламентирани в утвърдения от БНБ
Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.

Обединена Българска Банка

На сайта на банката е поместено следното съобщение във връзка с договорените от БНБ и АББ мерки за облекчение на клиентите, ползващи кредитни продукти в българската банкова система:

Обединена българска банка (ОББ) въвежда конкретни мерки за отсрочване на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19. Клиентите, които са засегнати от пандемията или от ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и искат да използват облекчени условия, трябва да попълнят декларация по образец, налична на уебсайта на банката www.ubb.bg/covid19, не по-късно от 22.06.2020 г. Физическите лица не дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с предложението на ОББ. За времето, в което трае обявеното на територията на Република България извънредно положение, няма да се начисляват наказателни лихви за всички кредити с просрочия, включително и за тези, които са предсрочно изискуеми.

Клиентите с ипотечни и потребителски кредити могат да отсрочват дължимите суми по главницата и лихвата или само по главницата по техен избор за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Първа Инвестиционна Банка

На сайта на банката е поместено прессъобщението на БНБ относно утвърдения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки.

На този етап все още банката не е излязла с конкретна информация, но се предполага, че ще се следват опциите, изложени във въпросното прессъобщение.

Райфайзенбанк

В своето прессъобщение Райфайзенбанк споделя:

За да се възползват от гратисния период, клиентите трябва да подадат заявление, което могат да намерят на сайта на банката. Те имат време да преценят дали се нуждаят от облекчаване на условията по кредитните си задължения и да подадат искането си от публикуване на обявлението до 22 юни 2020 г. Гратисният период ще важи еднократно за 6 месеца, но не по-късно от края на годината. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по всяко време, като предоговори схемата си на плащане, в случай че възможностите му за обслужване на кредитните задължения се подобрят.

Гратисният период може да бъде поискан за кредити за физически лица – потребителски и ипотечни, задължения по кредитни карти, финансов лизинг. При юридическите лица гратисният период може да бъде поискан за срочни кредити (инвестиционни и оборотни), револвиращи кредити, овърдрафти и задължения по кредитни карти, както и финансов лизинг. Няма да се начислява такса за предоговарянето по нито един от посочените кредити за тези кредитополучатели, които отговарят на условията на мораториума.

Механизмът за облекчаване на клиентите по време на пандемията COVID-19 е съобразен с изискванията на БНБ и Европейския банков орган, и е изготвен в рамките на Асоциацията на банките в България. Той важи за кредити, изтеглени преди 31 март 2020 г., докато за новите кредити ще важат условията на Райфайзенбанк, които вече са съобразени с настоящата ситуация.

Подробна информация може да бъде намерена на сайта на банката в раздел въпроси и отговори.

Търговска Банка Д

На сайта на банката е споделена следната информация, която е взета директно от Прессъобщението на БНБ:

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

Предвиждат се три стандартизирани механизма:

• Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;

• Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца;

• Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Пълният текст на утвърдения ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции може да бъде прочетен тук.

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Тексим Банк

На своя сайт банката е поместила следното съобщение:

Кой може да се възползва от мерките?

Кредитополучатели на Банката, които отговарят на следните условия:

■ Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с Банката договор, във връзка с пандемията от COVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици

■ Имат сключен договор за кредитен продукт преди 31.03.2020г.

■ Към 01.03.2020 г., задълженията им са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

Какви са облекченията?

Механизмите за отсрочване, които ви предлагаме са следните:

■ Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;

■ Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца;

■ Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.

Всяко отсрочване се извършва по взаимно съгласие на Банката и клиентите.

С подробна информация за механизмите за разсрочване, може да се запознаете ТУК.

Как да отсрочите задълженията си и какви са сроковете за подаване на заявление?

■ Отсрочване може да поискате най-късно до 22.06.2020 г.

■ Датата, на която е направено искането Ви да ползвате отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, който не може да превишава 6 месеца (но не по-късно от 31.12.2020г.).

■ Необходимо изрично да заявите желанието си, да се възползвате от облекченията, по най – удобния за Вас начин:

–          Чрез посещение в офис на Банката;

–          Чрез телефонен център за обслужване на клиенти: 02/903 55 00

–          Чрез изпращане на имейл до retail.credit@teximbank.bg

След подаване на заявката (която може да изтеглите от ТУК), служител на Банката ще се свърже с Вас, за потвърждение на предоставените данни и уточняване на най – подходящия вариант за отсрочване.

Банка ДСК

Относно облекченията по кредитите съобщението, което е поместено на сайта е:

От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия:

 • Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключени договорни отношения с Банка ДСК или Експресбанк, и удостоверят документално, че тези затруднения са свързани с пандемията от Covid-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение.
 • Физически или юридически лица, които към 1 март 2020 г. нямат кредитни задължения с просрочие повече от 90 дни.
 • Клиентите (физически или юридически лица) следва да изявят изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от една от двете банки чрез подаване на искане за отсрочване на кредитни задължения.
 • Срокът за кандидатстване за облекчаване на условията по Вашите кредитни задължения е до 22 юни 2020 г.

 

Българска Банка за Развитие

В съобщение от 25.03.2020 г. на сата на ББР се казва следното: 

Уважаеми клиенти,

Финансовата подкрепа за компании и служители в неплатен отпуск ще се извършва през търговските банки и тяхната клонова мрежа в страната. В отговор на бързоразвиващата се епидемична ситуация екипът ни работи усилено по привеждането в действие на гаранционния механизъм, който ще позволи на засегнатите да получат финансова подкрепа.

Увеличението на капитала на банката е в процес на подготовка от българското правителство. Чрез него ББР ще издаде гаранции на търговските банки за отпускането на заемен ресурс както за фирмите, така и за служителите в неплатен отпуск от засегнатите сектори.

Схемата за подпомагане на работодателите с 60% от размера на заплащането на техните служители ще се осъществява чрез службите на Агенцията по заетостта.

Стартирането на гаранционната програма за търговските банки ще бъде оповестена официално чрез средствата за масова информация и на интернет-страницата на ББР.”

В публикация от 07.04.2020 на сайта на банката може да се прочете следното:

“До две седмици ще заработи правителствената програма за подкрепа на бизнеса и физическите лица в неплатен отпуск. Това ще стане след увеличаването на капитала на банката, което се очаква до дни. Финансовата институция вече обработва първите постъпили искания и по собствената програма за микрокомпании, пострадали от COVID-19, обяви Главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев по време на брифинг днес.

Финансовият ресурс ще обхване най-засегнатите сектори от пандемията, включително и еднолични търговци, занаятчии, земеделски производители и самоосигуряващи се лица, чиито бизнес е затруднен заради извънредно положение. Това е първата собствена програма сред насърчителните банки в ЕС за подкрепа на пострадалите компании от пандемията от COVID-19, която е допълваща усилията на българското правителство.”

Облекчения на сегашните кредитополучатели все още не са публично обявени. 

Искате да погасите максимално бързо вашите задължения?

Токуда Банк

На сайта на банката е поместено следното съобщение във връзка с договорените от БНБ и АББ мерки за облекчение на клиентите, ползващи кредитни продукти в българската банкова система:

Банката има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения, следвайки приетия от БНБ „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и
дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID 19“

Повече подробности можете да прочетете на страницата на БНБ.

Очаквайте детайлни указания за включване в процедурите на страницата ни. 

Моля преди да ни посетите, свържете се по телефона с обслужващия Ви офис или на имейл headoffice@tcebank.com

Обобщение на банковите политики в периода на извънредното положение

Като цяло банковите политики могат да бъдат обобщени по следния начин:

 1.  Намаляване на работното време на клоновата мрежа и спазване на допълнителни мерки за хигиена. Това включва и временно затваряне на някои клонове.
 2. Насочване на трафика от клиенти към дистанционните канали – онлайн банкиране, мобилно банкиране и call центрове. 
 3. Все още почти всички банки не са обявили облекчения за клиентите им по кредитните продукти. Препоръчваме на клиентите да са проактивната страна и да търсят контакт с банката си. Затрудненията са за всички, но разчитайте само на ангажирани отговори към вас!

Обновено към 10:00 на 13.04.2020 г.