ЕСГРАОН – какво представлява и колко струват услугите?

ЕСГРАОН кратко и ясно представлява съкращение от – Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението. В тази статия искаме най-вече да обобщим кой, къде и на каква цена може да се възползва от услугите на ЕСГРАОН.

Работа на ЕСГРАОН

Първо е важно да отбележим, че ЕСГРАОН функционира на принципа на така наречените “лични регистрационни картони”. Личните регистрационни картони на лицата са част от регистрите на населението в съответната община. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри на населението. Регистрите на населението в общините се поддържат върху хартиен носител и компютърният им еквивалент е ”Локална база данни Население”, те са част от ЕСГРАОН. Към настоящия момент Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението функционира на: Национално ниво, Областно ниво и Общинско ниво. Особено ключов казус е свързан с това, че системата е локална.

Това чисто практически затруднява ваденето на официалните справки от нея, ако нямате регистрация в града, в който живеете, макар че в наредба № РД-02-20-6 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието е записано: “Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни “Население”, удостоверения се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи“.

Ход на административната услуга

След получаване на заявлението, съдържащо необходимите реквизити, съответният служител проверява за исканите данни и в случай че няма правна пречка, същите се предоставят на заявителя. Отказът за предоставяне на данни може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

Институциите, физическите и юридическите лица, получили данни от ЕСГРАОН, в случаи на установено противоречие, неточност или непълнота в тях могат да поискат тяхната корекция. Съответната администрация, отговорна за достоверността на предоставените данни, се задължава да извърши корекция.

Какви данни предоставя ЕСГРАОН

1. Удостоверение за раждане – оригинал /връчва се на родител/

-Лична карта
-Такса: Безплатно

2. Удостоверение за раждане – дубликат

– Искане по образец
– Лична карта
– Документ за платена такса

– Искане по образец

3. Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

-Лична карта

-Документ за платена такса

  обикновена      бърза            експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

5. Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

-Искане по образец

-Лична карта

-Документ за платена такса

-Документ за доказване на правен интерес

  обикновена      бърза            експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

6. Удостоверение за наследници

– Искане по образец

– Лична карта

– Препис-извлечение от акт за смърт

– Документ за платена такса

  обикновена      бърза            експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

7. Удостоверение за семейно положение

– Искане по образец

– Лична карта

– Документ за самоличност

  обикновена      бърза            експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

8. Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

– Лична карта

– Такса : Безплатно

9. Удостоверение за настоящ адрес /при вече регистриран НА/

– Искане по образец
– Лична карта
– Документ за платена такса

– Такса 2.50 лв.

10. Удостоверение за вписване в регистъра на населението

– Искане по образец

– Национален паспорт /лична карта/

– Документ за платена такса

  обикновена      бърза            експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

11. Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

– Искане по образец

– Лична карта

– Документ за платена такса

Официален документ,от който да са видни името,датата на раждане,полът и семейното положение на чуждия гражданин

Писмено съгласие от чуждия гражданин за вписване на личните му данни в утвърдения образец

  обикновена      бърза            експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

12. Удостоверение за постоянен адрес /при вече регистриран ПА/

– Искане по образец

– Лична карта

– Документ за платена такса

– Такса 2.50 лв.

Вижте повече интересно съдържание от нас!

Посетете YouTube канала на ФинСити

Изваждане на препис, адресна карта, легализация и заверка от ЕСГРАОН

13. Препис-извлечение от акт за смърт – дубликат

– Искане по образец
– Лична карта
– Документ за платена такса

  обикновена      бърза            експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.               10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

14. Заверка на заявление за постоянен адрес

– Заявление по образец
– Лична карта
– Документ за платена такса
– Ксерокопие от документ за собственост
– Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация/при необходимост/

– Такса 2.50 лв.

15. Адресна карта за настоящ адрес

– Адресна карта по образец
– Лична карта
– Документ за платена такса
– Ксерокопие от документ за собственост
– Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация/при необходимост/

– Такса 2.50 лв.

16. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

– Лична карта
– Издадения документ
– Документ за платена такса

– Такса – 5.00 лв.

17. Препис от документ

– Искане по образец
– Лична карта
– Документ за платена такса

  обикновена      бърза            експресна
Такса      2.50 лв.      3.25 лв.              5 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 

18. Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство

– Заявление по образец

– Документ за самоличност

– Платена такса

– Платена такса за Министерство на правосъдието

– 2/две/ снимки

– Заверено ксерокопие на акт за раждане

– Такса 10.00 лв.

Как ФинСити може да Ви помогне?