Револвиращ кредит – какво представлява?

Искам днес да поговорим по темата револвиращ кредит. Накратко ще обясним какво означава и как се ползва. Истината е, че все по-често се налага да разясняваме по темата – това беше основната причина да се хванем с тези допълнителни разяснения.

Разликата между револвиращ кредит и овърдрафт

Револвиращият кредит е една от най-разпространените форми на оборотно финансиране на бизнес. Револвиращият кредит в голямата си степен се препокрива с друг технически инструмент, наречен овърдрафт, той също е форма на оборотно финансиране. Може би, трябва да направим разликата между тях, за да може да си обясните чистата техника. Оборотното финансиране се отпуска директно по разплащателната сметка на дружеството, докато револвиращият кредит, при същите условия и в същия размер, се отпуска по кредитната сметка. Усвояването на средствата от нея, става чрез допълнително волеизявление. Нареждате разплащателната Ви сметка, да бъде захранена с определена сума, от въпросната револвираща кредитна сметка, за да може да се ползва оперативно. Погасяването респективно става по същия начин. При овърдрафта, сумата директно минава по разплащателната сметка. Салдото може да бъде положително или отрицателно и респективно се ползва за усвояване или погасяване.

При револвиращия кредит, имате допълнително волеизявление. Но тук идва въпросът защо? Краткият отговор е, че за банката, револвиращият кредит е няколко идеи по-безрисков. При него банката има малко по-точен поглед, какво точно се случва в дружеството Ви и как работи то. Банката, респективно може да провери, има ли редовност в оборота Ви и има ли промяна в оборота нагоре или надолу. Тоест тя държи малко по-изкъсо ”пулса” по дейността Ви и респективно, по-бързо може да се ориентира в текущото Ви състояние. В състояние е да помогне или пък не дай си Боже да излезе от експозицията си, ако забележи някакво сериозно влошаване на нещата. Това е причината банката да предпочита револвиращия тип кредит. Друг е въпросът, че технически по-удобен за Вас е овърдрафтът.

Погасяването при револвиращ кредит

Мога да кажа, че това е техническата разлика между двата вида кредитни инструмента. При тях няма да намерите разлика в лихвите, няма разлика и в разрешените суми, те са предмет на оценката на риска. Но при револвиращия кредит може да се намери и една друга разлика. А именно, че противоположно на овърдрафта, който се подновява на годишна база, револвиращият кредит може да бъде за някакъв различен срок от една година, но винаги има така наречените плафони в края на периода си. Има предварително договорено погасяване на няколко части за определен размер главница. Например погасяването на един или два плафона, от договорени три или четири, е задължително преди постъпването на искането за предоговаряне живота на кредита.

Така че ако това са формалните разлики между двата вида оборотно финансиране, приликата е очевидна. Погасява се и се обслужва само лихва, главницата се управлява оперативно, с цел оптимизиране на разходите за лихви. Когато имате излишни пари, гасите главница, която може да ползвате свободно във всеки следващ момент.

Вижте повече за услугите на ФинСити

Револвиращ кредит за физически лица

Последен коментар по темата ще да дадем за револвиращия кредит при физическите лица. С уговорката, че това е инструмент за финансиране на бизнес, а както вече споменахме, за това се използват револвиращите кредитни карти. Може би само при кредитните карти, имаме револвиращ елемент. Да, преди години, някога в зората на българското банкиране на дребно, първите кредитни карти бяха ”чардж” карти. След което излязоха и револвиращите карти.

Практиката наложи и занапред просъществуваха само револвиращите кредитни карти. А какво всъщност представлява ”чардж” картата? Тя има абсолютно същите условия, но разликата в ”чардж” картата е, че при нея задължително гасите цялата ползвана сума. След което, можете да я ползвате пак за следващия период. При револвиращата кредитна карта, имате една минимална вноска, която е лихвата върху ползваните средства за предходния отчетен период (предходния месец), плюс някаква минимална част главница, която можете да ползвате още на следващия ден. По редовността на обслужването на минималната вноска, банката се опитва също да се ориентира в текущото Ви състояние и в това, можете ли да носите разрешения лимит или не можете.