Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на УниКредит Булбанк

В тази статия разглеждаме как се образува променливият лихвен процент на Уникредит Булбанк по ипотечните кредити на физически лица.

Наименование:

Осреднен депозитен индекс

Източник:

Източникът на данни за ОДИ е Лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ). По-конкретно – таблицата „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайтдепозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, публикувана на интернет страницата на БНБ: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm#
Използват се само данните за депозити в български левове.

Формула и Методика:

ОДИ представлява осреднен (среднопретеглен) лихвен процент по целия обем на левови депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства в банковата система в България. Тъй като към момента самата БНБ не публикува този най-агрегиран лихвен процент, но предоставя всички данни, необходими за неговото калкулиране, Банката го изчислява, изцяло на основата на тези данни

Стойността на ОДИ се променя месечно.

Така изчислената и обявена стойност на ОДИ се прилага, считано от първия работен ден (за Република България) от календарния месец, следващ публикуването на съответните статистически данни от БНБ, до деня, предхождащ първия работен ден на следващия календарен месец, включително.

Относно настоящите клиенти:

Банката категорично обявява, че нямa дa сe нaлaгa прeпoдписвaнe нa дoгoвoри. Също така промяната няма да доведе до увеличение на така изчислявания лихвен процент на Уникредит Булбанк по договорите за кредит.

👉Вижте повече за услугите на Финсити!

unicredit bulbank lihveni procenti i obemi po salda

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация