Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на УниКредит Булбанк

Наименование:

Осреднен депозитен индекс

Източник:

Източникът на данни за ОДИ е Лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ), по-конкретно – таблицата „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайтдепозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, публикувана на интернет страницата на БНБ: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm#
Използват се само данните за депозити в български левове.

Формула и Методика:

ОДИ представлява осреднен (среднопретеглен) лихвен процент по целия обем на левови депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства в банковата система в България. Тъй като към момента самата БНБ не публикува този най-агрегиран лихвен процент, но предоставя всички данни, необходими за неговото калкулиране, Банката го изчислява, изцяло на основата на тези данни

Стойността на ОДИ се променя месечно.

Така изчислената и обявена стойност на ОДИ се прилага, считано от първия работен ден (за Република България) от календарния месец, следващ публикуването на съответните статистически данни от БНБ, до деня, предхождащ първия работен ден на следващия календарен месец, включително.

Относно настоящите клиенти:

Нямa дa сe нaлaгa прeпoдписвaнe нa дoгoвoри.
Промяната няма да доведе до увеличение на лихвения процент по договорите за кредит.

unicredit bulbank lihveni procenti i obemi po salda