Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на УниКредит Булбанк

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази статия разглеждаме как се образува променливият лихвен процент на Уникредит Булбанк по ипотечните кредити на физически лица.

Наименование

Осреднен депозитен индекс

Източник

Източникът на данни за ОДИ е Лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ). По-конкретно – таблицата „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайтдепозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, публикувана на интернет страницата на БНБ: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm#
Използват се само данните за депозити в български левове.

Методика

ОДИ представлява осреднен (среднопретеглен) лихвен процент по целия обем на левови депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства в банковата система в България. Тъй като към момента самата БНБ не публикува този най-агрегиран лихвен процент, но предоставя всички данни, необходими за неговото калкулиране, Банката го изчислява, изцяло на основата на тези данни

Стойността на ОДИ се променя месечно.

Така изчислената и обявена стойност на ОДИ се прилага, считано от първия работен ден (за Република България) от календарния месец, следващ публикуването на съответните статистически данни от БНБ, до деня, предхождащ първия работен ден на следващия календарен месец, включително.

unicredit bulbank lihveni procenti i obemi po salda

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация