Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Общинска Банка

Наименование:

Базов лихвен процент

Методика:

Лихвеният процент се формира от основен лихвен процент (ОЛП), обявен от Българска народна банка, в сила за месец януари, съответно за месец юли на текущата година плюс надбавка/отбив.

През периода от 1 януари до 30 юни включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 януари на същата година, а през периода от 1 юли до 31 декември включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 юли на същата година.

Източник:

Информация за стойностите на обявявания от БНБ основен лихвен процент:

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Дата

ОЛП, (%)

01.07.2014

0.03

01.01.2015

0.01

01.07.2015

0.02

01.01.2016

0.01

01.07.2016

0.00

01.01.2017

0.00

01.07.2017

0.00

01.01.2018

0.00

01.07.2018

0.00

Ред за сегашните клиенти:

Без промяна.