Финансиране по европейски програми – Какво трябва да знаете? – част 1

В тази статия ще поговорим максимално изчерпателно, за това по какъв начин се случва финансирането по линия на Европейския съюз в България, защото когато става въпрос за финансиране по европейски програми не са едно и две нещата, които трябва да имате предвид.

Важно е да отбележим, че тя ще има главно информационен характер, а критиката и всички пикантни истории от реалността, ще публикуваме в част втора.

Как разграничаваме различните видове европроекти?

Европроектите се делят основно на поетапно, пълно или частично финансиране. Това зависи от мярката и предмета по различните оперативни програми и одобрената субсидия. ЕС предоставя финансиране за множество разнообразни проекти и програми в области като:

– регионално и градско развитие

– заетост и социално приобщаване

– земеделие и развитие на селските райони

– морско дело и рибарство

– научни изследвания и иновации

– хуманитарна помощ

Проектите трябва да бъдат изготвени максимално оптимизирано по отношение на проектиране и оформяне на СМР и количествени сметки. Прецизността при изготвяне на документалната част към един проект е в основата на последвалото оценяване, от което зависи и одобрената субсидия. Когато имате одобрен проект, за финансиране по европейски програми към определено Министерство, има три начина да довършите започнато.

Вариантите са да самофинансирате и поетапно да изчаквате плащанията, да се споразумеете за строителство срещу обезщетение или да вземете кредит от банка срещу договор. От друга страна финансирането по линия на ЕС може да се раздели на две категории. Първата категория се състои от пряко финансиране посредством грантове, а втората е непряко финансиране посредством национални и местни посредници.

Кандидатстване за финансиране по европейски програми

1. Малки предприятия

Могат да получават финансиране от ЕС чрез безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Чрез безвъзмездните средства се оказва директна помощ, а другите видове финансиране се предоставят чрез програми, управлявани на национално равнище. Финансиране от ЕС за малки предприятия – за повече информация.

2. Неправителствени организации и организации на гражданското общество

Могат да отговарят на условията за финансиране, ако работят в области на политиката на ЕС и са с нестопанска цел. Финансиране от ЕС за НПО по области на политиката – за повече информация.

Решението за предоставяне на заем, банкова гаранция или финансиране с рисков/собствен капитал ще бъде взето от местната финансова институция. Конкретните финансови параметри като сума, продължителност, лихви и такси, зависят от финансовата институция.

Управление на средствата

Финансирането се управлява съгласно строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху това как се използват средствата и дали се изразходват прозрачно и отчетно.

В общи линии 28-те комисари на ЕС носят крайната политическа отговорност за гарантиране на правилното изразходване на средствата на ЕС. Но тъй като по-голямата част на средствата се управляват в страните получатели, отговорност за извършване на проверки и годишни одити носят националните правителства.

Над 76% от бюджета на ЕС се управлява в партньорство с националните и регионалните органи чрез система на „споделено управление“, главно чрез 5 големи фонда — структурните и инвестиционните фондове. Заедно те спомагат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“

Други средства се управляват пряко от ЕС. Те се предоставят под формата на:

  • Безвъзмездни средства за специфични проекти във връзка с политиките на ЕС, обикновено след публична обява, известна като „покана за представяне на предложения“. Една част от финансирането е от ЕС, а друга част — от други източници.
  • Договори, сключени от институциите на ЕС за покупка на услуги, стоки или строителни работи, необходими за тяхната дейност – като проучвания, обучения, организиране на конференции, информационно технологично оборудване. Договорите се сключват чрез покани за подаване на оферти.

Получателите на поръчки, безвъзмездни средства или помощи за развитие, предназначени за страни извън ЕС, се публикуват онлайн.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

“Хоризонт 2020” е най-голямата рамкова програма на ЕС с бюджет от почти 80 млрд. евро. Тя е отворена за проекти от всички страни на ЕС, както и от асоциираните към тази програма страни Исландия, Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Израел и Молдова. Важна отличителна и сама по себе си силно иновативна страна на програмата е стремежът й да осигури симбиоза и взаимно допълване на трите й приоритетни стълба – върхови научни постижения, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства.

Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие

Финансовият инструмент за споделяне на риска подобрява достъпа до дългово финансиране за частни и обществени фирми, работещи по научно-изследователски и иновационни проекти. Насочен основно към иновативните средни и големи фирми. Включва също и инструмент за споделяне на риска за увеличаване на предоставянето на дебитно финансиране на МСП и на малки средни фирми (компании с по-малко от 500 служители), които имат иновационен потенциал или са фокусирани върху научно-изследователската дейност и иновациите. Европейската инвестиционна банка е институцията на Европейския съюз за дългосрочно финансиране.

Тя подобрява достъпа до финансиране на МСП като част от нейната подкрепа за растеж и откриване на работни места в Европа. Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка и неговата основна мисия е да подкрепя микро, малкия и среден бизнес. Европейският инвестиционен фонд управлява широка гама от финансови инструменти на ЕС, които се предоставят чрез финансови посредници като банки, фондове за дялово участие и други финансови институции.

Финансиране по европейски програми за млади хора

Съществуват два основни вида финансиране:

  • Образование и обучение – възможности за обучение чрез Еразъм+, помощ за ученици, завършващи средното си образование, и за професионално обучение в друга страна 
  • Младеж – съфинансиране на проекти, насърчаващи гражданско участие, доброволчество и по-широк мултикултурен кръгозор. 

Финансиране по европейски програми за научни изследователи

Между 2014 г. и 2020 г. е планирано ЕС предостави почти 80 милиарда евро за финансиране на научни изследвания, основно чрез своята водеща изследователска програма Хоризонт 2020. Финансирането обикновено е под формата на безвъзмездни средства за частично финансиране на широк кръг изследователски проекти.

Финансиране по европейски програми за земеделски производители и предприятия в селските райони

Повечето земеделски стопани в ЕС отговарят на условията за преки плащания за подпомагане на доходите. Около една трета от тях се предоставят за екологични земеделски практики (запазване на постоянни тревни площи, разнообразяване на културите и др.). 

Земеделските производители също получават средства въз основа на площта земя, която притежават — отново за използване на екологосъобразни селскостопански методи, чрез които се съхранява биологичното разнообразие, качеството на почвите и водите и се поддържат ниски емисии.

Финансирането от ЕС освен това помага на земеделските производители да се обучават в нови техники и да модернизират или преструктурират своите стопанства. В по-широк план чрез него се подобрява животът в селските райони, като се създават работни места и се предоставят основни услуги. Тук можете да прочетете повече за програмите за развитие на селските райони — по страни.

Очаквайте част втора 😏