Безвъзмездна помощ за микро и малки предприятия!

Една от топ новините, която всички очаквахме, е за безвъзмездните програми за подпомагане на малкия и среден бизнес. В тази статия ще разкажем повече за това как може да кандидатствате за безвъзмездната помощ. Това се случва през портала на ИСУН (Информационна Система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България). За съжаление обаче това не е достатъчна информация. Нещо, което може да ви свърши работа, вижте по-долу. 

Каква е ситуацията

Цитираме съобщение от сайта на ИСУН:

“Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи.”

“Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, заинтересованите страни могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата ТУК.

Документите за кандидатстване през ИСУН

За да разберете текста по-долу ще е необходимо да изтеглите самите документи от линка, посочен по-горе. Документите са: 

1. Декларация за МСП – попълва се по образец, подписва се на хартия и се сканира ИЛИ се подписва с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на лице представляващо кандидата.

2. Декларация за финансовите данни – попълва се по образец, подписва се на хартия и се сканира ИЛИ се подписва с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на лице представляващо кандидата.

В Раздел I се попълват квадратчетата с Х.

В Раздел  II се попълват стойностите за кодове 5100, 5200, 5300, 5400, 5500,5600 от Счетоводния баланс на предприятието за 2019 г.(страница 3 – та на Баланса). Когато предприятието е част от група, се попълват сумарните счетоводни данни на групата за същите кодове.

В Раздел III  се попълват:

–        Стойност на оборота на предприятието (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г.

(в лева, до стотинка)    

–        Стойността на Нетни приходи за продажби, посочени в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)

(в лева, до стотинка)    

 3. Декларация 2.1., че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълва се по образец, подписва се на хартия и се сканира или се подписва с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на лице представляващо кандидата.

В Раздел IV ИЛИ V се попълват данни за контакт (три имена, телефон електронна поща)на лицето/лицата, които ще са ангажирани с изпълнението на проекта. 

Раздел IV се попълва, ако ръководител на проекта е Ръководителят на предприятието, а Раздел V се попълва ако Ръководител на проекта е друго упълномощено лице.

Попълнил съм Раздел V с мои данни за Ваше улеснение. Ако желаете Ръководител на проекта да бъде Управителя на фирмата попълнете Раздел IV и изтрийте данните в Раздел V.

В Раздел VII се попълват номер на банкова сметка (IBAN), където ще бъдат преведени безвъзмездните средства.

ВАЖНО: Тази Декларация се попълва от всички лица, представляващи фирмата, независимо дали я представляват ЗАЕДНО И/ИЛИ ПООТДЕЛНО

4. Декларация за съгласие данните на фирмата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път – попълва се по образец, подписва се на хартия и се сканира или се подписва с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на лице, представляващо кандидата. 

 ВАЖНО: В случаите, когато фирмата се представлява ЗАЕДНО от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от ВСЯКО от тях.

 5. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – попълнен по образец – договорът се подписва с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата или от упълномощено лице. В случаите, когато кандидатът се представлява ЗАЕДНО от няколко физически лица, административният договор се подписва от ВСЯКО от тях. 

6. Пълномощно за подаване на проектното редложение и подписване на административен договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ – попълва се и се подписва на хартия, сканира се и се изпраща, в случай че лице различно от представляващите фирмата ще подписва с Квалифициран електронен подпис проекта и Административния договор.

Заключение

Документи на нови фирми участници все още се приемат, макар че крайният срок наближава (30 дни от началото на процедурата). Оставаме на разположение, ако някой има нужда от по-конкретен съвет или друга помощ, разбира се.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация