Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Алианц Банк

В тази статия ще намерите информация за това каква е формулата за лихвен процент по ипотечните кредити на Алианц Банк.

Наименоване на новия променилив компонент

Индексът SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс – Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ).

Източник

„Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ от: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm#

Формула и методика

За изчислението се приема стойността на ефективен годишен процент за съответния месец за Домакинства, категория Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години. Той е представен в Таблицата, като се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Банката обявява новата стойност на БДИФЛ на първо число на месец Януари и първо число на месец Юли. Основата са публикуваните от БНБ статистически данни към последния наличен в Таблицата месец. Банката изчислява, следвайки описаната в т.III (по-горе) методика, и  публикува на своята интернет страница www.allianz.bg. Датите за публикуване са в първия работен ден на месеците Януари и Юли на всяка календарна година.
Така изчислената и обявена стойност на БДИФЛ се прилага като референтен лихвен процент по кредитите на ФЛ, деноминирани в левове, считано от 01 януари до 30 юни и съответно от 01 юли до 31 декември.

За настоящите клиенти

За договори, сключени преди 01.07.2018 г., Банката ще приложи разпоредбите относно въвеждане на Референтен лихвен процент на новия индекс – БДИФЛ, при спазване на следния ред:
1. До 31.12.2018 г. за стойност на РЛП ще се използва последната публикувана на сайта на „Алианц Банк България“ АД стойност, изчислена към 29.06.2018 г. на база SOFIBOR.
2. До 31.12.2018 г. се запазва размерът на лихвата по кредита, определена съгласно т.1.
3. След изтичане на срокa по т.1 за променлив лихвен процент по всички договори за кредит в лева ще започне да се използва БДИФЛ. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те