Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Алианц Банк

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази статия ще намерите информация за това каква е формулата за лихвен процент по ипотечните кредити на Алианц Банк.

Наименоване на новия променилив компонент

Индексът SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс – Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ).

Източник

„Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ от: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm#

Методиа за изчисление

За изчислението се приема стойността на ефективен годишен процент за съответния месец за Домакинства, категория Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години. Той е представен в Таблицата, като се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Банката обявява новата стойност на БДИФЛ на първо число на месец Януари и първо число на месец Юли. Основата са публикуваните от БНБ статистически данни към последния наличен в Таблицата месец. Банката изчислява, следвайки описаната в т.III (по-горе) методика, и  публикува на своята интернет страница www.allianz.bg. Датите за публикуване са в първия работен ден на месеците Януари и Юли на всяка календарна година.

Така изчислената и обявена стойност на БДИФЛ се прилага като референтен лихвен процент по кредитите на ФЛ, деноминирани в левове, считано от 01 януари до 30 юни и съответно от 01 юли до 31 декември.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те