Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Алианц Банк

Наименоване на новия променилив компонент:

Индексът SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс – Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ).

Източник:

„Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ от Лихвената статистика на Българската народна банка публикувана на интернет страницата на БНБ: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm#

Домакинства, Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години;

Формула и методика:

За целите на изчислението се приема стойността на ефективен годишен процент за съответния месец само за Домакинства, категория Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години (представен в Таблицата като число до четвъртия знак след десетичната запетая), като се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Банката обявява новата стойност на БДИФЛ на първо число на месец Януари и първо число на месец Юли, въз основа на публикуваните от БНБ статистически данни към последния наличен в Таблицата месец, следвайки описаната в т.III (по-горе) методика, и я публикува на своята интернет страница www.allianz.bg в първия работен ден на месец Януари и в първия работен ден на месец Юли на всяка календарна година.
Така изчислената и обявена стойност на БДИФЛ се прилага като референтен лихвен процент по кредитите на ФЛ, деноминирани в левове, считано от 01 януари до 30 юни и съответно от 01 юли до 31 декември.

За настоящите клиенти:

За договори, сключени преди 01.07.2018 г., Банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие относно въвеждане като Референтен лихвен процент на новия индекс – БДИФЛ, при спазване на следния ред:
1. До 31.12.2018 г. за стойност на РЛП ще се използва последната публикувана на сайта на „Алианц Банк България“ АД стойност, изчислена към 29.06.2018 г. на база SOFIBOR;
2. До 31.12.2018 г. се запазва размерът на лихвата по кредита, определена съгласно т.1;
3. В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от БАНКАТА нов пазарен индекс (БДИФЛ), той има право да погаси кредита изцяло в срок до 31.12.2018 г., В този случай Кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора;
4. След изтичане на срокa по т.1 при формиране на променливия лихвен процент по всички договори за кредит в лева автоматично ще започне да се използва БДИФЛ при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.