Декларация съгласие

 

в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни и § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Законa за защита на личните данни

Днес долуподписаният ………………………….. в качеството си на физическо лице, което ползва услугите на „ФИНСИТИ“ ООД, в качеството му на кредитен посредник, декларирам съгласието си Кредитния посредник да:

1. Събира личните ми данни както следва: име, единен граждански номер, семейно положение, телефонен номер, е-мейл адрес, работодател, финансова информация за доходите и исканият размер на кредита, финансова информация за кредитната история, интересът ми към различни финансови продукти – всички те необходими за целите на финансови и икономически анализи, прогнози и консултации, посредническа дейност и консултантски услуги в сферата на управление на финансите,

2. Използва информацията за маркетингови цели включващи, но не само събиране и поддържане на клиентска база данни;

3. Използва гореописаните категории лични данни за съответните цели на територията на Република България;

4. Съхранява по следния начин: при всеки оправомощен обработващ лични данни ще бъдат съхранени копия на предоставените данни и декларации за съгласие, както и по технически път информацията ще бъде съхранена със защитен IP адрес /https/, поща и сървър по метода на криптиране от администратора, според законовите изисквания за защита на данните;

5. Декларирам, че се съгласявам личните ми данни да бъдат предавани на трети страни-банки и банкови институции, във връзка с кандидатстване за банков кредит, като съзнавам, че данните могат да бъдат предадени и на други институции за изпълнението на тази цел. Съзнавам, че само по този начин целта, за която личните данни са предадени на администратора би могла да бъде осъществена;

6. Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от тук посоченият администратор: „ФИНСИТИ” ООД ЕИК 203835477 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 46 А;

7. Запознат съм, че мога да получа информация за съхраняваните данни по всяко време, че имам право на достъп до личните си данни и че по всяко време мога да поискам тяхното коригиране, изтриване или заличаване /правото да бъдеш забравен/;

8. Запознат съм, че мога да възразя срещу обработването на личните ми данни съгласно чл. 34а, ал. 1 от Закона за защита на личните данни;

9. Декларирам, че съм надлежно информиран за правото да оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни частично или изцяло по всяко време;

10. Декларирам съгласието си „ФИНСИТИ” ООД ЕИК 203835477 да извършва справки и получава следните мои лични данни – име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно положение, брой деца, ненавършили пълнолетие, от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” (РН – НБД „Население”), както и да ги обработва, с цел осъществяване на проверки за кредитоспособността ми, във връзка с предоставянето на кредит;

11. Да предоставя личните ми данни на органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предоставя лични данни по силата на действащото в Република България законодателство (Българска народна банка; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Комисия за финансов надзор; Национален статистически институт; Агенция за финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие; Министерство на вътрешните работи; външни одитори; Централен депозитар);

12. Да изисква от Националния осигурителен институт и да получава наличните за горепосочения/те в информационната му система данни, като например, но не само, данни за: точният размер на дохода ми, осигуряване на физически лица от техните работодатели или за самоосигуряването на физически лица със свободни професии и еднолични търговци, както и за осигурители- юридически лица, включително и информация, представляваща производствена или търговска тайна, като начислен осигурителен доход за наети, наемани на работа лица, вноски по фондове и др., както и за други данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

13. Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните ми данни пред Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр.София, бул. „Проф.Цветан Лазаров” №2, която е надзорният орган в Република България;

14. Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни;

15. Съгласен съм и напълно разбирам описаното в настоящата декларация-съгласие и ще се възползвам от предоставените ми права при необходимост;

16. Администраторът на лични данни се задължава да Ви информира преди всяко обработване за цели, различни от предвидените в настоящата декларация-съгласие за обработка на данни;

17. „ФИНСИТИ” ООД ЕИК 203835477 декларира, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни и разпространявани без изрично Ваше съгласие.