Декларация съгласие

 

Декларация-Съгласие за обработване на лични данни

Днес, подписаният/ата: ………………………………, ЕГН ………………, в качеството ми на физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва услугите на „ФИНСИТИ“ ООД, ЕИК 203835477, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 46А, което дружество е регистриран кредитен посредник, вписан в Регистъра на БНБ с номер BCI00006 и заповед за вписване БНБ-20175/10.02.2017г,

1. ДЕКЛАРИРАМ, че давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие „ФИНСИТИ“ ООД и всички трети страни – негови партньори (контрагенти), в това число – всички лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в Република България, небанкови финансови институции и други страни, с които дружеството се намира в договорни отношения, да:
1.1. Обработват предоставените от мен лични данни, сред които могат да бъдат: три имена (собствено, бащино, фамилно); единен граждански номер / личен номер на чужденец; дата и място на раждане; постоянен и настоящ адрес; електронен адрес (електронна поща); телефонен номер; документ за самоличност; гражданство; пол, семейно положение и деца; информация за банкови сметки; данни за професия, длъжност, работодател и месторабота; информация за трудов стаж и професионален опит, заплата и социални придобивки; размер на получавано брутно и нетно възнаграждение от трудови и извънтрудови правоотношения или от други източници; информация за употребата на информационни и комуникационни системи на дружеството; снимки; финансова информация за кредитната ми история и интересът ми към различни финансови или други продукти и услуги. Обработването на личните ми данни е с цел: администриране на отношенията ми с дружеството, в качеството ми на негов клиент – физическо лице (потребител) или представител на юридическо лице и получаване от моя страна или от представляваното от мен дружество на предоставяните от него услуги, включително, но не само – тези по кредитно или друг вид посредничество, финансови и/или икономически анализи, прогнози и консултации, консултантски услуги в сферата на управление на финансите и други;
1.2. Използват предоставените от мен лични данни и информация за маркетингови цели, включително, но не само за събиране и поддържане на клиентска база данни;
1.3. Съхраняват личните ми данни, като при всеки оправомощен обработващ лични данни ще бъдат съхранени копия на предоставените данни и декларации за съгласие, както и по технически път информацията ще бъде съхранена със защитен IP адрес (https://), поща и сървър по метода на криптиране от администратора, според законовите изисквания за защита на данните;
1.4. Извършват справки и получават следните мои лични данни (в случай, че е приложимо) – име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно положение, брой деца, ненавършили пълнолетие от Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (РН – НБД „Население“), както и да ги обработват, с цел осъществяване на проверки за кредитоспособността ми, във връзка с предоставянето на кредит; да предоставят личните ми данни на органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предоставя лични данни по силата на действащото в Република България законодателство (Българска народна банка; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Комисия за финансов надзор; Национален статистически институт; Агенция за финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие; Министерство на вътрешните работи; външни одитори; Централен депозитар и други). Запознат/а съм с последиците от отказ да предоставя информация и имам право: на достъп до отнасящите се до мен лични данни, получени от РН – НБД „Население“, обработвани от „ФИНСИТИ“ ООД, както и да поискам промяна, коригиране и актуализиране на тези данни; да възразя срещу обработването на личните ми данни;
1.5. Изискват от Националния осигурителен институт и получават наличните в информационната му система данни за мен (в случай, че е приложимо), като например, но не само, данни за: точният размер на дохода ми, осигуряване от мои работодатели или за самоосигуряването ми при свободни професии и еднолични търговци, както и за осигурители – юридически лица, включително и информация, представляваща производствена или търговска тайна, като начислен осигурителен доход за наети, наемани на работа лица, вноски по фондове и други, както и за други данни, които съставляват лични данни;

2. ДЕКЛАРИРАМ, че се съгласявам личните ми данни да бъдат предавани на трети страни, в това число – всички лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в Република България, небанкови финансови институции и други страни, с които дружеството се намира в договорни отношения, като съзнавам, че данните могат да бъдат предадени и на други институции за изпълнението на гореописаните цели. Съзнавам, че само по този начин целите, за които личните данни са предадени на администратора, биха могли да бъдат осъществени.

3. ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат/а със следните права, които имам във връзка с личните ми данни, а именно:
3.1. Достъп до информация: това право ми дава възможност да получа копие на личните данни, които се съхраняват за мен и да проверя дали има законово основание за тяхното обработване;
3.2. Коригиране: това право ми дава възможност да изискам да се коригира всяка непълна или неточна информация за мен;
3.3. Изтриване: това право ми дава възможност да изискам да бъдат изтрити или премахнати мои лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработването им. Също така имам правото да изискам данните ми да се изтрият или премахнат, когато съм упражнил/а правото си да възразя срещу тяхното обработване;
3.4. Възражение срещу обработване: в случаите, в които администраторът разчита на легитимните си интереси като основание за обработване, аз мога да възразя срещу това обработване;
3.5. Ограничаване на обработването: това право ми дава възможност да изискам временно да се преустанови обработването на моите лични данни, ако например желая да се установи точността на данните или причината за тяхното обработване;
3.6. Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато съм предоставил/а данните си за целите на договор и ми дава възможност да изискам съхраняваните в електронна форма мои данни да бъдат предоставени на трето лице;
3.7. Право да оттегля съгласието си: в случай че съм предоставил/а изричното си съгласие за обработването на моите лични данни за конкретна цел, имам право да оттегля това съгласие. За да оттегля моето съгласие, следва да се свържа с управителя на „ФИНСИТИ“ ООД на адреса на управление на дружеството или на електронен адрес: office@fincity.bg . След получаване на моето искане, дружеството ще преустанови обработването на данните за целта/целите, за които първоначално съм се съгласил/а, освен ако има друго законово основание, за да продължи обработването, за което ще бъда уведомен/а своевременно.

4. Запознат/а съм, че ако искам да упражня някое от правата си, описани по-горе, следва да се свържа с управителя на „ФИНСИТИ“ ООД на адреса на управление на дружеството или на електронен адрес: office@fincity.bg . При такова искане от моя страна е възможно да е необходимо да предоставя информация, потвърждаваща моята самоличност. Това изискване е част от мерките за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

5. Запознат/а съм, че имам право по всяко време да подам оплакване до Комисията за защита на личните данни – българският регулаторен орган по защита на данните.

6. Запознат/а съм, че администраторът на лични данни се задължава да ме информира преди всяко обработване за цели, различни от предвидените в настоящата декларация-съгласие за обработване на лични данни.

7. Запознат/а съм, че личните ми данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни и разпространявани без изрично мое съгласие.

Изпращането на тази декларация до който и да било електронен адрес на „ФИНСИТИ“ ООД, следва да се тълкува като изрично електронно изявление от моя страна за декларирането на описаните по-горе обстоятелства и данни. Съгласявам се, че последното има значение на положен от мен електронен подпис върху тази декларация. На основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги се съгласявам, че правната сила на електронния ми подпис е равностойна на тази на саморъчния ми подпис.

Декларирам, че предоставените от мен лични данни в попълнения формуляр на https://fincity.bg/ са верни и с попълването и изпращането му давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие за обработването им, като за целта давам (предоставям) на „ФИНСИТИ“ ООД и настоящата „Декларация-съгласие за обработване на лични данни“, която прочетох, разбрах и приемам.