Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Експресбанк

В тази статия ще намерите формулата за промяна на лихвените проценти по ипотечните кредити на Експресбанк.

Наименование:

Референтен лихвен процент

Източник:

Deposit RateBS – средния лихвен процент по салда за срочни депозити в лева на нефинансови предприятия и домакинства с матуритет от 1 ден до 1 месец. Този индикатор се изчислява на база публикувана информация от Българска Народна Банка (БНБ) като средно претеглена стойност за банковата система.

Формула и стойност:

Формулата, която изчислява „Deposit RateBS“ е следната:

където:

Deposit RateNFC – средния лихвен процент по салда за срочни депозити в лева на нефинансови предприятия с матуритет от 1 ден до 1 месец. Този индикатор се публикува на официалната страница на БНБ.

Deposit RateHH – средния лихвен процент по салда за срочни депозити в лева на домакинства с матуритет от 1 ден до 1 месец. Този индикатор се публикува на официалната страница на БНБ.

VNFC – обеми по салда за срочни депозити в лева на нефинансови предприятия с матуритет от 1 ден до 1 месец. Този индикатор се публикува на официалната страница на БНБ.

VHH – обеми по салда за срочни депозити в лева на домакинства с матуритет от 1 ден до 1 месец. Този индикатор се публикува на официалната страница на БНБ. Референтният лихвен процент (РЛП) в лева на „Сосиете Женерал Експресбанк АД“ се калкулира ежемесечно. Индикаторите, използвани за калкулацията му се публикуват всеки месец в раздел „Лихвена статистика“ на официалната страница на Българска Народна Банка.

Промяната на стойността на референтния лихвен процент в лева влиза в сила от първия календарен ден на следващия месец, само и единствено ако разликата между новия РЛП и действащия до момента в абсолютна стойност е равна или по-голяма от 0.05%.
При отрицателна стойност на РЛП в лева, същият се счита за 0%.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

👉Вижте повече за услугите на Финсити!

otnosno rlp na SGEB