Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Пиреос Банк

В статията ще намерите обяснение на формулата за лихвен процент по ипотечните кредити на Банка Пиреос.

Наименование

“Референтен лихвен процент” (РЛП) на Банка Пиреос е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредити променлив лихвен процент.

Източник

Използваните източници на данни при изчисляването на РЛП се следните: 

 • Секция „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства” (лихвена статистика на БНБ). Тя се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика. Данните се публикуват на интернет страницата на БНБ на следния интернет адрес.

   

 • Котировки на едномесечен индекс на междубанковия пазар – EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), обявявявани на интернет страницата на Европейската банкова федерация.

Периодичност на обновяване

РЛП се определя и актуализира ежемесечно на база обновените данни от горепосочените източници. РЛП на Банка Пиреос влиза в сила от първия работен ден на месеца, следващ месеца на определяне. Прилагат се последните налични актуални данни, публикувани от лихвената статистика на БНБ. Също така се прилага и стойност на месечен EURIBOR, съотносим към датата на последните актуални данни от лихвената статистика на БНБ. Пример: РЛП от 1-ви юли се определя на база на данните, публикувани от БНБ в края на юни, касаещи месец май заедно със стойността на 1-месечен индекс EURIBOR, последно котиран за месец май.

Методология на изчисление

РЛП комбинира данни от горепосочените източници и представлява сбор от:

 • С тегло 85% – Средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства. Вземат се всички публикувани срочности за валутата български лев. За тегла се използват публикуваните обеми в хиляди лева за всяка една срочност.
 • С тегло 15% – Едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR.

Формула за изчисления на РЛП

кьдето:

 • t – включва следните три групи срочности: (1) над 1 ден до 1 година, (2) над 1 до 2 години, (3) над 2 години.
 • РЛП – Референтен лихвен процент за валута български лев.
 • СДДt – ефективен годишен процент по депозити за домакинства за срочност t за валута Български лев.
 • СДНПt – ефективен годишен процент по депозити за нефинансови предприятия за срочност t за валута Български лев.
 • ОСДДt – обем в млн. лв. на депозити за домакинства за срочност t за валута Български лев.
 • ОСДНПt- обем в млн. лв. на депозити за нефинансови предприятия за срочност t за валута Български лев.
 • EURIBOR1m – едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR, към последен ден на месеца, за който се отнасят статистическите данни СДД, СДНП, ОСДД, ОСДНП на БНБ.

При отмяна на индекс или индикатор, включен във формулата по настоящата методика, същият се замества от аналогичен такъв, определян от същия източник. В случай че такъв не е наличен, индексът или индикаторът се запазва с последната оповестена за него стойност.

Получената стойност за РЛП се закръгля и оповестява в проценти с точност от два знака след десетичната запетая.

При отрицателна стойност на РЛП Комитета за Управление на Активите и Пасивите на Банка Пиреос  взема решение за начините на прилагане и отчитане на отрицателната стойност.

Относно настоящите клиенти

В изпълнение на чл. 58 ЗКИ, ал. 6, към момента на прилагане на Плана за действие, новият лихвен процент по съществуващи кредитни ангажименти не надвишава размера на лихвения процент преди замяната. За целта приложимият заместващ РЛП на Банка Пиреос България ще бъде коригиран, за да съответства като стойност с отпадащия пазарен индекс.

Вижте повече информация за условията по ипотечните кредити на основните банкови партньори на ФинСити тук!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те