Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Пиреос банк

Наименование:

„Референтен лихвен процент“ на Банката (РЛП) е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредити променлив лихвен процент.

Източник:

Използвани източниците на данни при изчисляването на РЛП се следните: 

 • Секция „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства” (лихвена статистика на БНБ), която се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика. Данните се публикуват на интернет страницата на БНБ на следния интернет адрес: http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm
 • котировки на едномесечен индекс на междубанковия пазар – EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), обявявявани на интернет страницата на Европейската банкова федерация – https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Формула и методика:

Периодичност на обновяване

РЛП се определя и актуализира ежемесечно на база обновените данни от горепосочените източници и влиза в сила от първия работен ден на месеца, следващ месеца на определяне. Прилагат се последните налични актуални данни, публикувани от лихвената статистика на БНБ и стойност на месечен EURIBOR, съотносим към датата на последните актуални данни от лихвената статистика на БНБ (Пример: РЛП от 1-ви юли се определя на база на данните, публикувани от БНБ в края на юни, касаещи месец май заедно със стойността на 1-месечен индекс EURIBOR, последно котиран за месец май).

Методология на изчисление

РЛП комбинира данни от горепосочените източници и представлява сбор от:

 • С тегло 85% – Средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев. За тегла се използват публикуваните обеми в хиляди лева за всяка една срочност.
 • С тегло 15% – Едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR
Формула за изчисления на РЛП

кьдето:

 • t – включва следните три групи срочности: (1) над 1 ден до 1 година, (2) над 1 до 2 години, (3) над 2 години
 • РЛП – Референтен лихвен процент за валута български лев.
 • СДДt – ефективен годишен процент по депозити за домакинства за срочност t за валута Български лев.
 • СДНПt – ефективен годишен процент по депозити за нефинансови предприятия за срочност t за валута Български лев.
 • ОСДДt – обем в млн. лв. на депозити за домакинства за срочност t за валута Български лев.
 • ОСДНПt- обем в млн. лв. на депозити за нефинансови предприятия за срочност t за валута Български лев.
 • EURIBOR1m – едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR, към последен ден на месеца, за който се отнасят статистическите данни СДД, СДНП, ОСДД, ОСДНП на БНБ.

При отмяна на индекс или индикатор, включен във формулата по настоящата методика, същият се замества от аналогичен такъв, определян от същия източник. В случай че такъв не е наличен, индексът или индикаторът се запазва с последната оповестена за него стойност, взета за изчисление на РЛП.

Получената стойност за РЛП се закръгля и оповестява в проценти с точност от два знака след десетичната запетая (пример: 5,378% се закръгля и оповестява като 5,38%).

При отрицателна стойност на РЛП Комитета за Управление на Активите и Пасивите /КУАП/ на Банка Пиреос България АД взема решение за начините на прилагане и отчитане на отрицателната стойност.

Относно настоящите клиенти:

В изпълнение на чл. 58 ЗКИ, ал. 6, към момента на прилагане на Плана за действие, новият лихвен процент по съществуващи кредитни ангажименти не надвишава размера на лихвения процент преди замяната, като за целта приложимият заместващ РЛП на Банка Пиреос България ще бъде коригиран, за да съответства като стойност с отпадащия пазарен индекс.