Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Д Банк

Наименование:

Общ Приложим лихвен процент (ПЛП) 

Формула:

6М EURIBOR + Приравняващ коефициент + ФН

Търговска банка Д АД, на основание промените в Закона за кредитните институции, прие план за действие, приложим в случай на отпадане или съществена промяна на бенчмарка за лихвен процент, ползван за референтен лихвен процент по договори за кредит и въведе „Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица“, като прие, че при кредити в лева прилаганият индекс – СОФИБОР, ще бъде заменен с EURIBOR.

Относно настоящите клиенти:

Следвайки прозрачна политика, Търговска банка Д АД би искала да Ви уведоми, че при извършването на замяната, новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент. Съгласно законовите разпоредби общият размер на лихвения процент по кредита преди и след замяната ще остане непроменен. За да изпълни тази разпоредба на закона, Банката ще приложи приравняващ коефициент (ПрКо), който да компенсира разликата между стойностите на приложимия до момента СОФИБОР и новия индекс EURIBOR, както следва:
ПРЕДИ ЗАМЯНАТА
Общ Приложим лихвен процент(ПЛП) = 6М СОФИБОР + Фиксирана надбавка (ФН)

СЛЕД ЗАМЯНАТА:
Общ Приложим лихвен процент (ПЛП) = 6М EURIBOR + Приравняващ коефициент + ФН

Актуална стойност: 

6-месечен EURIBOR: -0,271