Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Инвестбанк

Наименование:

Референтен лихвен процент

Mетодика:

Замяна на индекс СОФИБОР с индекс EURIBOR

 

Определяне на Референтен лихвен процент по кредити в лева:

При определяне на променлив лихвен процент по кредити на физически лица и МСП клиенти в лева за целите на тази методика Банката използва за референтен лихвен процент индексите, обявени за евро както следва:

  1. “Едномесечен ЕURIBOR за евро” – „1М EURIBOR“ е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок от един месец, както е публикуван на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни, като Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след датата, към която е публикуван индекса.
  2. „Тримесечен ЕURIBOR за евро“ – „3М EURIBOR“ е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок от три месеца, както е публикуван на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни, като Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след датата, към която е публикуван индекса.
  3. “Шестмесечен ЕURIBOR за евро” – „6М EURIBOR“ е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок шест месеца, както е публикуван на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни, като Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след датата, към която е публикуван индекса.
  4. “Дванадесетмесечен ЕURIBOR за евро” – „12М EURIBOR“ е годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок от дванадесет месеца, както е публикуван на ЕURIBOR екран на REUTERS или BLOOMBERG към 11:00 ч., централно европейско време, за датата на теглене на данни, като Банката приема стойността, закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се отчита за целите на изчислението в модела за дата, два работни дни след датата, към която е публикуван индекса. (2). В случай че на датата на теглене на данни Банката не може да получи информация за стойността на EURIBOR за евро, съгласно предвиденото в ал. 1 по-горе, то Банката определя размера на лихвения индекс на базата на друг подобен публично достъпен индекс и надбавка. В тези случаи общият лихвен процент по кредита не се променя към момента на замяната, а Банката поставя уведомления за приложимата нова лихвена база и нейната стойност на видно място в поделенията на Банката и на интернет страницата на Банката.