Необходими документи, за отпускане на ипотечен кредит за покупка на апартамент с разрешение за ползване

I. Документи, необходими за одобрение на кредит

 1. Искане за банков кредит – попълнено и подписано (по образец на Банката)
 2. Декларация за свързани лица по Закона за кредитните институции (по образец на Банката)
 3. Документи, удостоверяващи доходите на кредитоискателя/ ите, съдлъжника със срок не по-ранен от два месеца от датата на предоставянето им, подробно посочени в чл.28, ал.1 I от Инструкцията за предоставяне на ипотечни кредити за физически лица.
 4. Валиден документ за самоличност на кредитоискателя/ ите, съдлъжника – копие от лична карта (в случай, че ще има и трето/и лице/а, собственик на имот, който ще бъде ипотекиран – копие от лична карта на третото/е лице/а)
 5. Удостоверение за семейно положение от Служба ЕСГРАОН към съответната община по постоянен адрес за следните лица за съдлъжника по кредита, когато има такъв. (Удостоверението се приема със срок на валидност два месеца от датата на издаването му.)

Удостоверението за семейно положение се издава за срок 7 дни, като в някои Общини имат и бърза и експресна процедура, която е по-скъпа. В повечето общини за издаването искат бележка за заплатени местни данъци и такси (за имоти и МПС). За удостоверението има такса, която е от 5 до 10 лева в зависимост от това, дали се ползва обикновена, бърза или експресна процедура. Подаването на удостоверението и получаването може да стане лично или чрез нотариално заверено изрично пълномощно. Удостоверението за семейно положение следва да бъде издадено по чл. 14, ал.1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

 1. При покупка на имот – Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Документи, доказващи платени по договора суми (платежни нареждания, разписки)
 2. При ремонт на имот – КСС за предстоящите ремонтни дейности, подписан от кредитоискателя
 3. Пазарна оценка, Възлагателно писмо, подписано и с положен печат, Резюме към Пазарната Оценка и Снимков материал на имота.
 4. При рефинансиране на ИК – Удостоверение от съответната Банка за текущия дълг и Писмо ангажимент за заличаване на ипотеката.

II. Документи, необходими за изготвяне на правно становище и учредяване на обезпечение

Документи, идентифициращи кредитоискателя/ ите, съдлъжника, собственика на имота

 1. Удостоверение за семейно положение от Служба ЕСГРАОН към съответната община по постоянен адрес за следните лица:
 • кредитополучателя по кредита;
 • когато кредитополучателят не е женен/омъжена за съдлъжника се изисква удостоверение за семейно положение и за съдлъжика;
 • в случай, че има и трето/и лице/а, собственик/ци на имот, който ще бъде ипотекиран – удостоверение за семейно положение следва да бъде представено и за него/тях;
 • в случай, че имотът, предмет на ипотека, се закупува със средства от кредита – удостоверение за семейно положение се представя и за продавача.

(Удостоверението се приема със срок на валидност два месеца от датата на издаването му.)

Удостоверението за семейно положение се издава за срок 7 дни, като в някои Общини имат и бърза и експресна процедура, която е по-скъпа. В повечето общини за издаването искат бележка за заплатени местни данъци и такси (за имоти и МПС). За удостоверението има такса, която е от 5 до 10 лева в зависимост от това, дали се ползва обикновена, бърза или експресна процедура. Подаването на удостоверението и получаването може да стане лично или чрез нотариално заверено изрично пълномощно. Удостоверението за семейно положение следва да бъде издадено по чл. 14, ал.1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

2. Удостоверение за липса на публични задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК – за лицето, което е собственик на имота преди извършване на сделката/ учредяване на ипотеката. Удостоверението се приема със срок на валидност два месеца от датата на издаването си.

Издава се от НАП по постоянен адрес на съответното лице. Няма такса. Срокът за получаване е 7 работни дни.

III. Необходими документи относно недвижимия имот, предлаган за обезпечение

(Апартамент, в напълно завършена сграда (за сградата, където се намират е издадено Разрешение за ползване, респ. Удостоверение за въвеждане в експлоатация):

1. Документ за собственост, вписан в Службата по вписванията по местонахождението на имота (нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за доброволна делба, постановление за възлагане, и др.). Когато документът за собственост е констативен нотариален акт или договор за доброволна делба, се представят документи не само за последната придобита сделка, но и за предходните

2. Разрешение за ползване, респ. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищната сграда- не важи за панелни жилища

3. Кадастрална схема от териториалното звено на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при наличие на кадастрална карта за съответния район. Приема се със срок на валидност шест месеца от датата на издаването си.

Схемата се издава за срок 3, 1 работни дни или 4 работни часа. Към молбата за скица следва да се представи и копие от документа за собственост.

4. Удостоверение за липса на тежести върху имота за период от 10 години назад, издадено от териториалното звено на Службата по вписванията по местонахождението на имота. Не се изисква за имоти, които са били повече от 10 години собственост на лицето, притежаващо имота преди извършване на сделката/ учредяване на ипотеката.

При изготвяне на становища по ипотечен кредит, предназначен за рефинансиране на задължения в друга банка, удостоверението се представя единствено ако юристът, работещ по преписката, изрично го е поискал. При наличие на имот, с дата на построяване по-късна от изискуемия 10 годишен срок (т.н. „ ново строителство“) се изискват две удостоверения за тежести – едно за земята (УПИ/парцел/поземлен имот), върху която е построен имота с десет годишен период на проверка, и едно за сградата – с период на проверка от датата на построяването й. Удостоверението/ята се представя/т отново след учредяване на ипотеката в полза на Банката, като от него/тях следва да е видно, че вписаната по повод кредитна сделка ипотека е първа по ред, и че не са налице други вписвания относно имота, посочени в предходното изречение и предшестващи вписването на ипотеката в полза на Банката.

5. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – в удостоверението за данъчна оценка следва да пише, че няма никакви неплатени задължения по имота и следва да е валидно към датата на сделката.

Обикновено се издават на два периода – до 30 юни и до 31 декември на съответната година. Данъчната оценка се вади от общината по местонахождение на имота от собственика, който представя и копие от акта си за собственост. Таксата е минимум 17 лева за имот. Срокът за издаване е 14 дни. В някои общини има и бързи (една седмица) и експресни (три дни) процедури срещу по-високи такси.

Допълнителни документи в определени случаи:

а/ Когато предмет на сделката (според акта за собственост) не е била построената сграда, а земя или незавършено строителство – Разрешение за ползване на сградата

б/ В случай, че имотът е придобит преди сключване на текущия брак на лицето, притежаващо имота преди учредяване на ипотеката – акт за граждански брак

в/ В случай че имотът не се придобива с текущия кредит и лицето, притежаващо имота преди учредяване на ипотеката е разведено – съдебно решение за развод

г/ В случай на сключен брачен договор – брачен договор

д/ Ако върху имота има учредено вещно право на ползване – отказ от право на ползване, извършен в писмена форма с нотариална заверка на подписа, вписан в имотния регистър по местонахождението на имота

е/ В случай, че имотът е придобит преди сключване на брака от един от съпрузите, но е семейно жилище – Декларация съгласие на основание чл. 26 от Семейния кодекс от съпруга – несобственик

ж/ Ако имотът е придобит по наследство – Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя

Издава се от Общината по последен адрес на починалия за срок от 7 работни дни, като в някои общини има и бърза и експресна процедура при по-висока такса. За удостоверението има такса, която е от 5 до 10 лева в зависимост от това, дали се дали се ползва обикновена, бърза или експресна процедура.

з/ В случаи, когато е имало смяна на улица, блок или квартал – Удостоверение за идентичност на административен адрес, издадено от Общинската администрация по неговото местонахождение; Издава се от Общинска служба, отдел Териториално и селищно устройство или Архитектура. Срокът е 7, 5 или 2 работни дни.

и/  Когато собственик на имота,  който се ипотекира е юридическо лице – удостоверение за липса на производство по несъстоятелност от съответния окръжен съд по седалището на търговеца

Срокът е 7 работни дни. Заплаща се такса от около 5 лева.

При особени случаи, когато има необходимост за изясняване на собствеността върху определен имот Банката си запазва правото да поиска допълнителни документи.

ЗНАЕТЕ, ЧЕ ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes