Кой е основният елемент, който се гледа, при кандидатсването за кредит

Здравейте!

Днешната статия ще е на тема „Централен Кредитен Регистър”.

Централният кредитен регистър  се поддържа от Българска Народна Банка, в следствие на генерираните портфейли от всички търговски банки и всички небанкови финансови институции.

Образно казано всяка банка или небанкова финансова институция генерира общи данни за целия си кредитен портфейл към 30-то число на всеки календарен месец.

Между 1-во и 5-то число на следващия календарен месец  всяка търговска банка прави преглед на кредитния си портфейл, като на така наречените комитети по провизиране се взима отношение по големите експозиции в съответствие с политиките по провизиране. Между 5-то и 10.то число, така генерираните и потвърдени портфейли се изпращат за консолидиране към Българска Народна Банка. Консолидирането е между 10-то и 15-то число на месеца след отчетния период.

След като бъдат обработени кредитните портфейли, БНБ –  Централната банка публикува т. нар. Централен кредитен регистър, като  след 15-то число на следващия календарен месец имаме обобщените данни за всички физически и юридически лица с информация към 30-то (последно число) на предходния календарен месец.  

В Централния кредитен регистър намират отражение информация за ползваните кредитни инструменти от търговски банки и небанкови финансови институции.

Моля имайте предвид, че история за експозицията като количество и качество на погасените вече кредити се пази само за лошите кредити, за пет годишен период, а историята на погасените редовно обслужвани кредити не се пази!?

Важно е да внимавате, когато подписвате договор за кредит, падежната Ви дата да не е близка до края на календарния месец, защото, ако имате забавяне и имате вноска на 29-то число, а Вие внесете на 1-во – технически това е забавяне, а не просрочие, но де факто може да влезете в Централния кредитен регистър и ще си „изцапате” ЦКР-то (казано най-популярно). Затова на въпроса „Предпочитана падежна дата?” – Избирайте дата между 10 и 20-то число, като винаги ориентир трябва да е денят за заплати и възнаграждения, като имате предвид и тази техническа подробност.

Благодаря!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes